ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 59/2011
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα λογαριασμού οφειλετών ύδρευσης» (14/11/2012 ) 

Αριθ. Απόφασης: 59/2011              ΘΕΜΑ: « Άνοιγμα λογαριασμού οφειλετών ύδρευσης»

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Κοτζιάς Ηλίας

13. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι προέκυψαν κατεπείγοντα θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας και ζητώ να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Το συμβούλιο συμφώνησε στη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δήμαρχο για να εισηγηθεί το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, ο οποίος είπε ότι μετά την ανάληψη και τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας στο Δήμο μας, και για τον καλύτερο έλεγχο των εσόδων από τέλη ύδρευσης, προτείνω το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον οποίο θα καταθέτουν οι οφειλέτες μόνο τέλη ύδρευσης. Επειδή ο Δήμος Αγκιστρίου έχει λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα, προτείνω και ο λογαριασμός οφειλετών ύδρευσης να ανοιχθεί στην ίδια τράπεζα για διευκόλυνση των συναλλαγών.

 

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2011,

 

Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού για τέλη ύδρευσης στην Εμπορική Τράπεζα.

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Αθανασίου, να ανοίξει λογαριασμό τελών ύδρευσης στην Εμπορική Τράπεζα στο όνομα του Δήμου Αγκιστρίου.

3. Ορίζει εκπροσώπους στις συναλλαγές με την Εμπορική Τράπεζα για το λογαριασμό τελών ύδρευσης την υπάλληλο του Δήμου Πάνου Αικατερίνη και το Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 59/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                                     1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Κοτζιάς Ηλίας

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου
Ζησόπουλος Γεώργιος