ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 54/2011
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας» (30/03/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 54/2011              ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας»


 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος          1. Κοτζιάς Ηλίας

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος προσήλθε μετά τη λήψη απαρτίας και πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ανέφερε ότι το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην προθεσμία λήψης απόφασης (έως 31/3/2011) από το δημοτικό συμβούλιο άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας για την πληρωμή των υπαλλήλων καθώς επίσης πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες σύστασης ιδίας ταμειακής υπηρεσίας.

Το συμβούλιο συμφώνησε στο κατεπείγον του θέματος και ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στη γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου η οποία ανέγνωσε το υπ’ αριθμ. 14611/24-3-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ με θέμα: «Ενιαία Αρχής Πληρωμής Μισθών στο Δημόσιο».  Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο και για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας πρέπει να ορίσουμε εκκαθαριστή μισθοδοσίας.

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  το υπ’  αριθμ. 14611/24-3-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ σχετικά  με την  Ενιαία Αρχής Πληρωμής Μισθών στο Δημόσιο καθώς  και  τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2011,

 

Αποφασίζει

Ομόφωνα και ορίζει ως εκκαθαριστή μισθοδοσίας το Δήμαρχο Ιωάννη Αθανασίου με αναπληρώτρια τη διοικητική υπάλληλο Πάνου Αικατερίνη.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.  54/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                         1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου


Ζησόπουλος Γεώργιος