ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 53/2011
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας» (30/03/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 53/2011              ΘΕΜΑ: « Άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας»

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος          1. Κοτζιάς Ηλίας

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος προσήλθε μετά τη λήψη απαρτίας και πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ανέφερε ότι το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην προθεσμία λήψης απόφασης (έως 31/3/2011) από το δημοτικό συμβούλιο άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας για την πληρωμή των υπαλλήλων καθώς επίσης πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες σύστασης ιδίας ταμειακής υπηρεσίας. Το συμβούλιο συμφώνησε στο κατεπείγον του θέματος και ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στη γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου η οποία ανέγνωσε το υπ’ αριθμ. 14611/24-3-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ με θέμα: «Ενιαία Αρχής Πληρωμής Μισθών στο Δημόσιο».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο θα πρέπει να ανοίξουμε λογαριασμό μισθοδοσίας που θα κοινοποιήσουμε στην ΕΑΠ. Επειδή ο Δήμος Αγκιστρίου έχει λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα, προτείνων και ο λογαριασμός μισθοδοσίας να ανοιχθεί στην ίδια τράπεζα για διευκόλυνση των συναλλαγών.

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  το υπ’  αριθμ. 14611/24-3-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ σχετικά  με την  Ενιαία Αρχής Πληρωμής Μισθών στο Δημόσιο καθώς  και  τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2011,

 

Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στην Εμπορική Τράπεζα.

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Αθανασίου, να ανοίξει λογαριασμό μισθοδοσίας στην Εμπορική Τράπεζα στο όνομα του Δήμου Αγκιστρίου.

3. Ορίζει εκπροσώπους στις συναλλαγές με την Εμπορική Τράπεζα για το λογαριασμό μισθοδοσίας την υπάλληλο του Δήμου Πάνου Αικατερίνη και σε περίπτωση κωλύματος την υπάλληλο του Δήμου Αντωνίου Άννα


Η απόφαση αυτή πήρε α.α.  53/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                          1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου

Ζησόπουλος Γεώργιος