ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 56/2011
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου για ΑΤΜ εμπορικής Τράπεζας» (30/03/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 56/2011              ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου για ΑΤΜ εμπορικής Τράπεζας»

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος          1. Κοτζιάς Ηλίας

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος προσήλθε μετά τη λήψη απαρτίας και πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ανέφερε ότι το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην προθεσμία λήψης απόφασης (έως 31/3/2011) από το δημοτικό συμβούλιο άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας για την πληρωμή των υπαλλήλων καθώς επίσης πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες σύστασης ιδίας ταμειακής υπηρεσίας. Το συμβούλιο συμφώνησε στο κατεπείγον του θέματος και ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Κύριοι Σύμβουλοι, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες μας και μετά από πολλές συζητήσεις με την Εμπορική Τράπεζα για τοποθέτηση ΑΤΜ στο Μεγαλοχώρι, κρίθηκε μετά από  επιτόπιο έλεγχο των χώρων του νησιού από κλιμάκιο της τράπεζας, να τοποθετήσει η Εμπορική Τράπεζα, ένα ΑΤΜ στον ισόγειο χώρο του παλιού κοινοτικού καταστήματος. Η τράπεζα αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του χώρου και την τοποθέτηση συναγερμού για την ασφάλειά της. Προτείνω να παραχωρήσουμε τον απαιτούμενο χώρο στην Εμπορική Τράπεζα για τοποθέτηση ΑΤΜ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σκορδίλη ο οποίος ανέφερε ότι μετά από συναντήσεις του ίδιου με στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας συζητήθηκε η πιθανότητα τοποθέτησης ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Μεγαλοχωρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών.

Το λόγο πήραν οι κ. Λογοθέτης Κ. και Δέδες Ν. οι οποίοι είχαν συναντηθεί και είχαν περιηγήσει το κλιμάκιο της τράπεζας προς αναζήτηση χώρου και οι οποίοι θεώρησαν ότι ο ισόγειος χώρος του παλιού κοινοτικού καταστήματος είναι καταλληλότερος.

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  την εισήγηση του Δημάρχου καθώς  και  τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010,

 

Αποφασίζει

 

Κατά πλειοψηφία, παραχωρεί χώρο στην Εμπορική Τράπεζα, στο ισόγειο του παλιού κοινοτικού καταστήματος για τοποθέτηση ΑΤΜ, μειοψηφούντων των συμβούλων της αντιπολίτευσης οι οποίοι θεωρούν ότι το ΑΤΜ πρέπει να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο και ειδικότερα στο λιμάνι Μεγαλοχωρίου δίπλα στα εκδοτήρια το οποίο ν’ αποδίδει έσοδα προς το δήμο και ζητούν ν’  αναβληθεί το θέμα για περαιτέρω συζήτηση με την τράπεζα.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.

56/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

Ζησόπουλος Γεώργιος                        1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου

Ζησόπουλος Γεώργιος