ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 66/2011
ΘΕΜΑ: «Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς» (12/04/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 66/2011              ΘΕΜΑ: « Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς»

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Κοτζιάς Ηλίας

13. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι προέκυψαν κατεπείγοντα θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας και ζητώ να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Το συμβούλιο συμφώνησε στη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δήμαρχο για να εισηγηθεί το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ο οποίος είπε ότι για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου και την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων λόγω:

α) των διευρυμένων αρμοδιοτήτων των αιρετών και των υπηρεσιακών παραγόντων και

β) της μεταβίβασης καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων σε αντιδημάρχους

έχει θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς και από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την 1839/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 Αρ.Πρωτ. 59801/20.12.2005 τα όργανα των ΟΤΑ θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται το ανώτατο ύψος δαπάνης που μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε ΟΤΑ για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανό του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους + Πρόεδροι Κοινοτήτων  100 € το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για τους Δημάρχους είναι 100 ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση κάλυψης δαπάνης για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στους κάτωθι δικαιούχους:

1. Ο Δήμαρχος με ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως τα 100,00 €

2. Ένας αντιδήμαρχος με ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίος τα 50€.

Οι ως άνω δικαιούχοι θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση τους να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας τους. Ο εκάστοτε λογαριασμός θα πρέπει να φέρει το όνομα του δικαιούχου, να εξοφλείται από αυτόν και στη συνέχεια να προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να καλύψει την ανάλογη δαπάνη.

Πέραν του ανωτάτου ορίου δαπάνης που έχει καθοριστεί, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου μας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και αφού λάβει υπόψη την παρούσα εισήγηση, την ΚΥΑ 18391/05(ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), τις διατάξεις του Ν.3491/2006(ΦΕΚ 207/Α72.10.2006) άρθρο 17 παρ.8 «χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους του ΟΤΑ» και τις ανάγκες του Δήμου μας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, την ΚΥΑ 18391/05(ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), τις διατάξεις του Ν.3491/2006(ΦΕΚ 207/Α72.10.2006) μετά από διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στους κάτωθι δικαιούχους:

1. Ο Δήμαρχος με ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως τα 100,00 €

2. Ο αντιδήμαρχος με ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως τα 50€.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 66/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                         1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Κοτζιάς Ηλίας

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου
Ζησόπουλος Γεώργιος