ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 62/2011
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες» (12/04/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 62/2011              ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες”»

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Κοτζιάς Ηλίας

13. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι προέκυψαν κατεπείγοντα θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας και ζητώ να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Το συμβούλιο συμφώνησε στη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και όταν εξαντλήθηκαν τα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι: Κύριοι Σύμβουλοι,  την 11/3/2011 υπογράφηκε  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες». Το  έργο  έγινε  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  51/2009 μελέτης  της  ΤΥΔΚ  Πειραιά  προϋπολογισμού  δαπάνης  214.200,00 €  με  ΦΠΑ.  Το  έργο  ανατέθηκε  στο Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε με  την  υπ’  αριθμ  118/2009 απόφαση  του  Κ.Σ  Αγκιστρίου  και  την 20/4/2007 υπογράφηκε  το  συμφωνητικό  ποσού  180.000,00 €  χωρίς  ΦΠΑ. Μετά τη σύνταξη δύο Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 14.308,33 €. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΕΠ 085 της Περιφέρειας Αττικής. Θέτω  υπ’  όψη  σας  το  εν  λόγω  πρωτόκολλο  προς  έγκριση.

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα,

Α π ο  α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα  και  εγκρίνει  το πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»,  ως  έχει.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 62/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                          1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Κοτζιάς Ηλίας

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου
Ζησόπουλος Γεώργιος