ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 63/2011
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου στη διοικητική παραλαβή του έργου: “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου» (12/04/2011 ) 

Αριθ. Απόφασης: 63/2011              ΘΕΜΑ: « Ορισμός εκπροσώπου στη διοικητική παραλαβή του έργου: “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου”»

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζησόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος

2. Κοτζιάς Νεκτάριος _ Αντιπρόεδρος

3. Βουγά Όλγα - Γραμματέας

4. Τζάνος Χρήστος – Αντιδήμαρχος

5. Λογοθέτης Παναγιώτης

6. Λογοθέτης Κυριάκος

7. Λογοθέτης Αναστάσιος

8. Νάργου Αναστασία

9. Πάνου Αναστάσιος

10. Δέδες Νεκτάριος

11. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

12. Κοτζιάς Ηλίας

13. Σκορδίλης Σταμάτιος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Αγκιστρίου, κος Ιωάννης Αθανασίου. Η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι προέκυψαν κατεπείγοντα θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας και ζητώ να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Το συμβούλιο συμφώνησε στη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δήμαρχο για να εισηγηθεί το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ο οποίος είπε ότι το έργο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου» έχει ολοκληρωθεί και η Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Τεχνικών Έργων, μας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 3247/29-3-2011 έγγραφο με το οποίο ζητά τον ορισμό εκπροσώπου στη διοικητική παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του ΠΔ 605/85 πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο στη διοικητική παραλαβή του ανωτέρω έργου

Και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά.

Το  συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  το υπ’ αριθμ. 3247/29-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2011,

 

Αποφασίζει

Ομόφωνα και ορίζει εκπρόσωπο στη διοικητική παραλαβή του έργου “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου” το δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Λογοθέτη.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.  63/2011

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη

 

Ζησόπουλος Γεώργιος                           1. Κοτζιάς Νεκτάριος

2. Βουγά Όλγα

3. Τζάνος Χρήστος

4. Λογοθέτης Παναγιώτης

5. Λογοθέτης Κυριάκος

6. Λογοθέτης Αναστάσιος

7. Νάργου Αναστασία

8. Πάνου Αναστάσιος

9. Δέδες Νεκτάριος

10. Σεργιανίτη – Γελαδάκη Ευαγγελή

11. Κοτζιάς Ηλίας

12. Σκορδίλης Σταμάτιος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου
Ζησόπουλος Γεώργιος