ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 18 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16/04/2014 (14/04/2014 ) 

Αγκίστρι: 11/4/2014

Αρ. Πρωτ.: 1298

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 16η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, λόγω μη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο: Παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου; “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Αγκιστρίου”

ΘΕΜΑ 3Ο: Παραλαβή της μελέτης: «Διαχείρισης υδάτινων πόρων – κατασκευή λιμνοδεξαμενών”

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας: «Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600m3 η κάθε μία του Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 5Ο: ‘Εγκριση της υπ’ αριθμ. 62/1056/27.3.2014 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου

ΘΕΜΑ 6Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου

ΘΕΜΑ 7Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση χάραξης αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Δραγονέρα και Απονήσου

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Η/Υ

ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του ΔΣ και ΟΕ Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη διάνοιξη χαντακιού για απόρριψη υπολειμμάτων αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προώθηση απορριμμάτων με μηχάνημα

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό – ανάδειξη ρεμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ 13Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό – ανάδειξη ακτών - παραλιών

ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό τάφρων

ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό δρόμων

ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό των νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληροφόρηση – συμβουλευτική υποστήριξη έργου ΤΟΠΣΑ

ΘΕΜΑ 18Ο: Έγκριση ΚΑΕ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: