ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 22 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26/03/2014 (21/03/2014 ) 

Αγκίστρι: 21/3/2014

Αρ. Πρωτ.: 1005

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 26η Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του Δήμου Αγκιστρίου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου κα τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2014

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τις υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου

ΘΕΜΑ 5Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πυροσβεστήρων στο δημοτικό σχολείο Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 6Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 7Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 8Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΘΕΜΑ 9Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας των διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας  ειδών σημαιοστολισμού

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών γραφείου

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση των μονάδων αφαλάτωσης με τις δεξαμενές Μετοχίου

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας άμμου

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων για περίφραξη οικοπέδου

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας πλακών ασφαλείας δαπέδου εξωτερικού χώρου στο δημοτικό σχολείο

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας πλακών ασφαλείας δαπέδου εξωτερικού χώρου στις παιδικές χαρές Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης επισκευής του ΚΗΥ 5989 απορριμματοφόρου.

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης επισκευής του πυροσβεστικού.

ΘΕΜΑ 21Ο : Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων

ΘΕΜΑ 22Ο :  Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: