ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 13 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24/02/2014 (21/02/2014 ) 

Αγκίστρι: 19/2/2014

Αρ. Πρωτ.: 563

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την  24η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1o : Παράταση προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με θέμα: «Σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ για την κατασκευή του έργου :   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"»

ΘΕΜΑ 2o : Παράταση προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με θέμα: «Σύνταξη Διαγράμματος Δόμησης και επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"»

ΘΕΜΑ 3o : Παράταση προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με θέμα: «Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης του οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 4o : Έγκριση μελέτης με θέμα: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελέτης ειδικής θεμελίωσης του νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 5o : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή τέλους ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα, κατοικίες κ.α.) οικονομικού έτους 2014

ΘΕΜΑ 6o : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 542/2014 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης

ΘΕΜΑ 7o : Ορισμός δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης

ΘΕΜΑ 8o : Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026-17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΘΕΜΑ 9o : Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 10o : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2013 συμβάσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: