ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 8 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15/12/2013 (11/12/2013 ) 

Αγκίστρι: 11/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 4456

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 15η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικού προσωρινής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 600m3 ημερησίως έκαστη»

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2012 συμβάσεων

ΘΕΜΑ 4Ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 154/2013 απόφασης Ο.Ε

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση ιατρείων

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για διάνοιξη χαντακιού αφαλάτωσης

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: