ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 6 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26/10/2013 (22/10/2013 ) 

Αγκίστρι: 21/10/2013

Αρ. Πρωτ.: 3909

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 26 Οκτωβρίου 2013 ημέρα  Σάββατο και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου: Μεταφορά νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2014» - Έγκριση μελέτης

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση οικοπέδου αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 3ο : Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης Υδρογεωλογικής Μελέτης βάσει της οποίας θα προβούμε στην εκτέλεση δύο υδρογεωτρήσεων αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 4ο : Σύναψη όρων διαγωνισμού επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο : Απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής παραβόλου άδειας εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων για το έτος 2014.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Ενημέρωση: