ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 4 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 05/09/2013 (30/08/2013 ) 

Αγκίστρι: 30/8/2013

Αρ. Πρωτ.: 3306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 5 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την προέγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2013

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (ΟΠΔ) και στοχοθεσία υλοποίησης του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του δήμου Αγκιστρίου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ (π.δ 315/99) για το οικονομικό έτος 2013

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: