ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (23/08/2013 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγκίστρι 23/08/2013
Αρ. Πρωτοκ 3224/2013

Προς : Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου


ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου σε τακτική, ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 27 Αυγούστου του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του δημοτικού καταστήματος για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την προέγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας των νεκροταφείων του Δήμου Αγκιστρίου,
Θέμα 2ο :  Λήψη απόφαση για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2014 για την αντιμετώπιση δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 , του άρθρου 25 του Ν.1828 / 89 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν).
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης οικονομικού έτους 2014,
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους καθαριότητας ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα, κατοικίες κ.α.) (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 429 / 76 και το άρθρο 5 του Ν. 1080 / 80 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) και την μεταβολή ή μη του συντελεστή αυτού (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080 / 80 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 6ο : Λήψη Απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσαύξηση ή μη κατά 25% του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την ενίσχυση κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης σχολείων (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 113 του Ν.1892 / 1990 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την για την μείωση ή απαλλαγή από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους και δικαιωμάτων ύδρευσης ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα , κατοικίες κ.α.) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2014
Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2014
Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την προέγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ