ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πλειοδοτική φανερή και προφορική Δημοπρασία η εκμίσθωση του τουριστικού τρένου (01/07/2013 ) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πλειοδοτικής φανερής και προφορικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού τρένου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006, της υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου και της υπ’ αριθμ. 132/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο  Δήμαρχος Αγκιστρίου διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική Δημοπρασία η εκμίσθωση του τουριστικού τρένου
Α. Όχημα προς ενοικίαση:
Ειδικός Μεμονωμένος συρμός ( τουριστικό τρένο) το οποίο αποτελείται από
α) ένα έλκον όχημα (διαξονικό τράκτορα) κατασκευασμένο στη Γερμανία από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο: «Tschu-Tschu Bahen» τύπου TD 160, με αριθμό πλαισίου W09TDL22560T08071, με κινητήρα TOYOTA τύπου 1KD, αριθμό 1119585, καυσίμου diesel, κυλινδρισμού 2982 cc, ισχύος 120Kw/3.400rpm, μεγίστης αναπτυσσόμενης ταχύτητας 25 χλμ/ώρα, διαστάσεων μήκους 4.750 mm, πλάτους 1.960 mm, ύψους 2.450 mm και
β) ένα ρυμουλκούμενο όχημα για μεταφορά προσώπων, κατασκευασμένο στη Γερμανία από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο: «Tschu-Tschu Bahen», τύπου L, με αριθμό πλαισίου W09TDL23560T08072, διαστάσεων  μήκους 5.750 mm, πλάτους 1.750 mm, ύψους 2.400 mm, χωρητικότητας οκτώ (8) καθισμάτων των τριών (3) ατόμων έκαστο, ήτοι συνολικής δυνατότητας μεταφοράς είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων. Τ’ ανωτέρω περιγραφόμενα οχήματα συγκροτούν συρμό, ήτοι ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, καθώς το μεν έλκον όχημα διαθέτει συσκευή ζεύξεως, το δε ρυμουλκούμενο διαθέτει στο εμπρόσθιο άκρο του, ρυμό έλξεως, το συνολικό μήκος του οποίου συρμού είναι 11.500 mm.

Β. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους εξής όρους:
Άρθρο 1ο :
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δήμου Αγκιστρίου την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.133/2013 απόφαση του Δ.Σ Αγκιστρίου..

Άρθρο 2ο :
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015.

Άρθρο 3ο:
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ως προσφορά του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της
δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των < 5.000,00 € >.
Άρθρο 4ο :
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο καταστατικό, το Φ.Ε.Κ. από το οποίο προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
• Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό ίσο προς το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι ΕΥΡΩ <500,00>. Οι κατατιθέμενες εγγυητικές επιστρέφονται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία -πλην του πλειοδότη- αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση εφόσον παραμένουν ίδιοι οι όροι της διακήρυξης. Στον πλειοδότη, η εγγυητική επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αντικαθίσταται με άλλη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου 5.000,00 € που αντιστοιχεί σε 7% περίπου της αγοραστικής αξίας το τουριστικού τρένου, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. Επιπλέον ως πρόσθετη εγγύηση, με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί ποσό 500,00 € το οποίο θα επιστραφεί μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης.
• Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιανδήποτε αιτία, ο ίδιος ή οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή συμμετείχε στο παρελθόν.
• Φορολογική ενημερότητα.
• Ασφαλιστική ενημερότητα.
• Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου
• Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη δημοπρασία.
• Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη μίσθωση του τουριστικού τρένου και ότι κατά τον υπολογισμό της προσφοράς που έκανε δε βασίστηκε σε πρόβλεψη για ευνοϊκή πορεία των εργασιών του ή για ευμενείς οικονομικές συνθήκες. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα πριν τη δημοπρασία.
Δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν εμπεριέχουν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρίσταται μετά του εγγυητή του, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του πριν την έναρξη της διαδικασίας, και μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας. Επισημαίνεται ότι η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση με την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του ΠΔ 270/81.

Άρθρο 5ο :
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας.
Οι ενστάσεις μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει συνολικά γι’ αυτές κατά την έγκριση του πρακτικού.
Η δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.
Με τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος, αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 6ο :
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία ματαιώνεται αν στον τόπο και κατά το χρόνο διενέργειά της δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι.
Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν τους διαγωνιζόμενους στο σύνολό τους.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται αν ο πλειοδότης, χωρίς νόμιμο λόγο δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7ο :
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο :
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Το μίσθωμα του πρώτου έτους θα καταβληθεί σε ποσοστό 70% έως τις 31/8/2013 και 30% έως τις 30/9/2013. Για τα επόμενα έτη τα μισθώματα θα καταβάλλονται εξολοκλήρου στις 31/8 κάθε έτους. Επίσης τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς προηγούμενη όχληση στις ημερομηνίες που θα προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μία δόση στην προβλεπόμενη ημερομηνία, αυτόματα ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ` αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγκιστρίου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 10ο :
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 11ο :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12ο :
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
• Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, υπέρ αυτού δουλείες,  να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
• Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
• Ο μισθωτής είναι ο υπεύθυνος να ακολουθεί την εγκεκριμένη διαδρομή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3456/18.6.2013 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού – ΕΟΤ σύμφωνα με την οποία η χρήση του τρένου είναι αποκλειστικά και μόνο για περιήγηση.
•  Ορίζεται το όριο ταχύτητας του τουριστικού τρένου: έως 20 km/h.
• Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.
• Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που έχουν σχέση με το μίσθιο.
• Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για επισκευή κάποιας ζημίας ή βλάβης ακόμα και αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή θεομηνία.
• Οι Δαπάνες λειτουργίας του τουριστικού τρένου βαρύνουν το μισθωτή (καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εργασίες αποκατάστασης βλαβών, εργασίες συντήρησης).
• Ο μισθωτής παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει την αναπροσαρμογή του μισθίου λόγω ανωτέρας βίας ή επαχθούς οικονομικής αιτίας που δεν είχε υπόψη του κατά την υπογραφή της σύμβασης και αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου.
• Αν ο μισθωτής προσλάβει προσωπικό, κάθε είδους δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
• Ο μισθωτής παραιτείται από κάθε μελλοντικό ενοικιοστάσιο και είναι υποχρεωμένος μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το τουριστικό τρένο χωρίς άλλη ενόχληση στο Δήμο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και έτοιμο για λειτουργία.
• Ο μισθωτής δεν δικαιούται να μετατρέψει τη χρήση του μισθίου, να εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβασή του σε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ούτε να υπεκμισθώσει ή να παραχωρήσει τη χρήση του σε οποιονδήποτε τρίτο και υπό οποιανδήποτε νομική αιτία ή τύπο.
• Ο μισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί όλους εκείνους που το επιθυμούν χωρίς καμιά διάκριση και κατά σειρά προτεραιότητας.
• Οι δε δαπάνες για τη συντήρηση κι επισκευή που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης βαρύνουν το μισθωτή, ανεξάρτητα της αιτίας που επιβάλλονται.
• Ο οδηγός του τουριστικού τρένου πρέπει να έχει άδεια οδήγησης Δ & Ε κατηγορίας σύμφωνα με το νόμο καθώς και να διαθέτει υποχρεωτικά και συνοδηγό με ερασιτεχνική άδεια ο οποίος θα παρευρίσκεται στο βαγόνι προς επίβλεψη των επιβαινόντων.
• Η τιμολογιακή πολιτική θα είναι ελεγχόμενη. Δε θα υπερβαίνει το ποσό των 4,00 € για τους ενήλικες και το ποσό των 2,00 € για τα παιδιά, στη μικρή διαδρομή καθώς δε θα υπερβαίνει το ποσό των 6,00 € για τους ενήλικες και το ποσό των 3,00 € για τα παιδιά, στη μεγάλη διαδρομή.
• Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, έναντι παντός τρίτου ή και του Δήμου Αγκιστρίου για κάθε φθορά,  ζημιά , βλάβη σε πράγματα ή πρόσωπα, που θα προκληθεί μέσα στο Τουριστικό τρένο, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του κατά την πρόκληση της ζημιάς ή βλάβης.
• Ο μισθωτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης να διατηρεί με δική του ασφάλιση αστικής ευθύνης, σε ασφαλιστική εταιρία της εγκρίσεως του Δήμου με την οποία θα καλύπτεται για κάθε αστική ευθύνη. Στην ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να περιέχεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η ασφάλιση θα καλύπτει και κάθε αντικειμενική ευθύνη του Δήμου, απορρέουσα από την ιδιότητά του ως κυρίου του παραχωρουμένου κατά χρήση για ποσά μέχρι (35.000€) ετησίως για μεμονωμένο ατύχημα, μέχρι (70.000 € ) ετησίως για ομαδικό ατύχημα, μέχρι (18.000 € ) ετησίως για υλικές ζημιές τρίτων και συνολικά για ανώτατο ποσό (200.000 € ) ετησίως.
• Τα ασφαλιστήρια και τα άλλα ασφαλιστικά έγγραφα θα παραδίδονται απ’ ευθείας στο Δήμο και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιέχουν ρήτρα, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, κάθε ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβάλλεται από τους ασφαλιστές κατευθείαν στο Δήμο Αγκιστρίου ή στους ζημιωθέντες τρίτους, δίχως ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής θα υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως τα απαραίτητα για την απ’ ευθείας καταβολή ολόκληρου του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, χωρίς να έχει το δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με το ποσό της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
• Ο μισθωτής υποχρεούται είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη κάθε ασφάλισης, να παραδίδει στο Δήμο το έγγραφο της ανανέωσής της και αντίγραφο της σχετικής απόδειξης εξόφλησης των ασφαλίστρων.
•  Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει του τουριστικό τρένο, δωρεάν, στο Δήμο για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, έως τρεις φορές το χρόνο.
• Η οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων της διακήρυξης συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
• Κάθε μελλοντική μεταβολή του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την υπογραφείσα σύμβαση εν αμφιβολία θα ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα επέχει ευθύνη για ενδεχόμενη αδυναμία ή υπερημερία εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων που οφείλονται σε τέτοια νομοθετική μεταβολή.

Άρθρο 13ο:
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας υποχρεούται στην  παράδοση του μισθίου με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης μεταξύ της επιτροπής και του μισθωτή. Μετά τη λήξη της μίσθωσης θα συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγξει και θα συνυπογράψει, με το μισθωτή, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.Άρθρο 14ο:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια του διαγωνισμού σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔημαρχείουΑγκίστρι: 1/7/2013

Ο ΔήμαρχοςΙωάννης Αθανασίου