ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΖ ΑΠΟΝΗΣΟΥ (03/06/2013 ) 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αγκίστρι: 29.5.2013
ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                            Αρ. Πρωτ.: 1616


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο  Δήμαρχος Αγκιστρίου διακηρύττει ότι:
Προκηρύσσεται  φανερός  πλειοδοτικός διαγωνισμός με προφορικές προσφορές για  την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού (τοποθέτηση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής) στη  νήσο Απόνησο Αγκιστρίου.  
Ο διαγωνισμός τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις οι οποίες προσδιορίζονται κατ’ άρθρο ως εξής:


Άρθρο  1ο
Προκηρύσσεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για  την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού 15 m2 (τοποθέτηση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής) στη  νήσο Απόνησο Αγκιστρίου, σε απόσταση δέκα μέτρων βορειότερα της προβλήτας. Η εκμίσθωση διέπεται από α) τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981, β) από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 γ) από τις διατάξεις της ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών Δ10Β1075164/2469ΕΞ2013 [ΦΕΚ 1094/Β΄/2.5.2013] «Απ’ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού»   

Άρθρο  2ο
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  την  14η  του  μήνα  Ιουνίου του  έτους  2013  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Καταστήματος  Αγκιστρίου  ενώπιον  της  επί  των  δημοπρασιών  Επιτροπής  του Δήμου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 72/2013 απόφαση Δ.Σ Αγκιστρίου.  
Σε  περίπτωση  που  αποβεί  άγονος (δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος),  ο  διαγωνισμός  θα  επαναληφθεί  την  21/6/2013,  ημέρα  Παρασκευή και  την  ίδια  ώρα.

Άρθρο  3ο
Το εκμισθούμενο δικαίωμα συνίσταται στην εκμετάλλευση από το μισθωτή αποκλειστικά στην τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής που με αντάλλαγμα θα παραχωρεί στους λουόμενους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αρμοδίων αρχών.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου του αιγιαλού καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού.  
Ο μισθωτής επίσης υποχρεούται να φροντίζει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για τη διατήρηση της κατοχής του χώρου της παραλίας, να αποκρούει κάθε καταπάτηση, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων και να ειδοποιεί εγγράφως το Δήμο Αγκιστρίου για ανάλογη περίπτωση.

Άρθρο  4ο
Τα μέσα αναψυχής που θα χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή, για εκμετάλλευση, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, καλαίσθητα και σε χρωματισμούς σύμφωνα με το παράρτημα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001» της υπ’ αριθμ. Δ10Β1075164/2469ΕΞ2013 ΚΥΑ.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δε θα υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων.

Άρθρο  5ο
Ο εκμισθούμενος χώρος είναι 15 τ.μ σε απόσταση δέκα μέτρων βορειότερα της προβλήτας.  Η πρόσβαση στον εκμισθούμενο χώρο αιγιαλού γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του πλειοδότη ο οποίος οφείλει να ελέγξει το χώρο και τη γύρω περιοχή και να συμφωνήσει με την προσβασιμότητα σ’ αυτόν.

Άρθρο  6ο
Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  όπως  εντός  δέκα  ημερών  από  της  κοινοποιήσεως,  ενεργούμενης  επί  αποδεικτικό  παραλαβής,  της  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  κατακυρώσεως  ή  εγκρίσεως  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  προσέλθει  με  τον  εγγυητή  για  την  υπογραφή  της  συμβάσεως.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  κατατεθείσα  εγγύηση  καταπίπτει  υπέρ  του Δήμου  άνευ  δικαστικής  παρεμβάσεως,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται.  

Άρθρο  7ο
Ο μισθωτής είναι προσωπικά υπεύθυνος για  κάθε ζημιά ή ατύχημα από αμέλεια ή από έλλειψη μέσων για την πρόληψή του. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την καθαριότητα ολοκλήρου της πλαζ, και όχι μόνο του τμήματος που μισθώνει και για τη συλλογή, μεταφορά και απόρριψη, με δαπάνες του, των φυκιών που συγκεντρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. Η μη τήρηση του όρου αυτού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ολική ή μερική, κατά περίπτωση ανάκληση της παραχώρησης.
Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  είναι  10%  επί  της  τιμής  εκκινήσεως  σε  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  αντικαθίσταται  μετά  την  υπογραφή  της  συμβάσεως  με  άλλη  εγγυητική  επιστολή  ποσού  10%  επί  του  επιτευχθέντος  μισθώματος.    

Άρθρο  8
Σε περίπτωση επιτακτικού γενικότερου συμφέροντος, που θα επιβάλλει άλλη χρήση του εκμισθούμενου χώρου, η σύμβαση δύναται να λυθεί προ της λήξης της, αζημίως για το Δήμο και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.
Άρθρο  9ο
Ο μισθωτής πρέπει να αναρτήσει σε σημείο που να φαίνεται πινακίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με τις τιμές των θαλάσσιων μέσων που θα ενοικιάζει.

Άρθρο  10ο
Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια των ειδών που θα έχει τοποθετήσει.  

Άρθρο  11ο
Η  διάρκεια του μισθούμενου δικαιώματος  αρχίζει  από  της  υπογραφής  της  σύμβασης  και  λήγει  την  31 Δεκεμβρίου  2013.

Άρθρο  12ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) Ευρώ

Άρθρο  13ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει:
Α) να μην είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία βεβαιουμένου τούτου με την προσκόμιση βεβαίωσης από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Β) να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
Γ) να φέρει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ίση προς το 10%  της πρώτης προσφοράς δηλ. ποσό 25,00 €. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  αντικαθίσταται  μετά  την  υπογραφή  της  συμβάσεως  με  άλλη  εγγυητική  επιστολή  ποσού  10%  επί  του  επιτευχθέντος  μισθώματος.
Δ) να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, της υπ’ αριθμ. Δ10Β1075164/2469ΕΞ2013 ΚΥΑ και των επιτοπίων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου και ιδιαίτερα του τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά τον εκμισθούμενο χώρο, του οποίου την απαρέγκλιτη τήρηση υπόσχεται.
Ε) προκειμένου για εταιρείες, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίσουν ενημερωτικό καταστατικό με όλες τις μέχρι το διαγωνισμό τροποποιήσεις, απόφαση του ΔΣ της εταιρείας για τη συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, απόφαση του ΔΣ της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτής από τον παριστάμενο και εκπροσωπούντα αυτή, στο διαγωνισμό. Επίσης πιστοποιητικό αρμόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης οι εταιρείες οφείλουν αν προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει το αξιόχρεο αυτών, ήτοι ενδεικτικά: ισολογισμούς τριών τουλάχιστον τελευταίων ετών, έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη αξιόχρεου καταβεβλημένου κεφαλαίου, πίνακα περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κλπ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, στο οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του συμμετέχοντα καθώς και η ένδειξη: « Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης τμήματος αιγιαλού στην Απόνησο Αγκιστρίου», στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
ΣΤ) να συνοδεύεται, την ημέρα της δημοπρασίας, από αξιόχρεο, κατά την κρίση της επιτροπής,  εγγυητή  ο  οποίος  θα  υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  και  καθίσταται  υπεύθυνος  και  αλληλέγγυος  με  τον  πλειοδότη  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της  συμβάσεως. Αξιόχρεοι εγγυητές, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού χαρακτηρίζονται ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή βιομήχανοι ή έμποροι ή βιοτέχνες και γενικά επαγγελματίες που έχουν γραφτεί σε επαγγελματικά σωματεία, επιδεικνύοντας στη επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν, συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας ή βεβαίωση για την οικονομική του κατάσταση από σωματεία, ΔΟΥ, κλπ.   

Άρθρο  14ο                        
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.      

Άρθρο  15ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας ουδεμία αντιπροσφορά γίνεται δεκτή, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον αξιόχρεο εγγυητή του ο οποίος καθίσταται  αλληλέγγυος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

Άρθρο  16ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου όταν:
Α) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο είτε γιατί το μίσθωμα που επιτεύχθηκε είναι ασύμφορο είτε γιατί έγινε κάποιο σφάλμα κατά τη δημοπρασία.
Β) Η απόφαση κατακύρωσης δεν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Γ) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής απόφασης της Διοικητικής αρχής πάνω στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δεν προσέλθει μαζί με τον αξιόχρεο εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτηρίου σύμβασης υπό τους όρους που ορίζονται στη διακήρυξη.
Στην με στοιχεία «Γ» περίπτωση του παρόντος άρθρου, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και ο τελευταίος πλειοδότης που αρνήθηκε να υπογράψει υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο τη διαφορά που προκύπτει από την προσφορά του με την προσφορά αυτού στον οποίο τελικά θα κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός και για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης σύμφωνα με τη διακήρυξη. Επιπλέον αποκλείεται από τη συμμετοχή στην επαναληπτική δημοπρασία.


Άρθρο  17ο
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γίνονται γνωστές με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα διενεργηθεί η δημοπρασία.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία, ποσό που μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου.

Άρθρο  18ο
Τα τέλη και τα δικαιώματα του μισθωτηρίου συμβολαίου, τα κηρύκεια δικαιώματα και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν το μισθωτή.

Άρθρο  19ο
Ο  τελευταίος  πλειοδότης  προ  της  υπογραφής  του  συμφωνητικού  μισθώσεως  θα  καταβάλλει  στο  Ταμείο  του Δήμου μας  το  μίσθωμα .

Άρθρο  20ο
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, πρέπει να ασκεί προσωπικά το έργο του.
Απαγορεύεται ριζικώς η μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του εκμισθούμενου σ’ αυτόν δικαιώματος ή πρόσληψη συνέταιρου.
Η μη τήρηση του όρου αυτού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ολική ή μερική, κατά περίπτωση ανάκληση της παραχώρησης.

Άρθρο  21ο
Η λειτουργία του χώρου για την ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής δε θα υπερβαίνει την 11η νυκτερινή ώρα και δε θα αρχίζει πριν από την 6η πρωινή, επί ποινή εξώσεως του μισθωτή σε περίπτωση υποβολής παραπόνων στο Δήμο μας από οποιονδήποτε τρίτο για μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο  22ο
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μπορούν να ακυρωθούν είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε από Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χωρίς να έχει απ’ αυτό κάποια αξίωση ο πλειοδότης.

Άρθρο  23ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της έγκρισης της διοικητικής αρχής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρους αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
Άρθρο  24ο
Ο κ. Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να δημοσιεύσει τη διακήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διενέργεια της αρχικής δημοπρασίας και πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την επαναληπτική.

Άρθρο  25ο
Η παράβαση ή αθέτηση κάποιου όρου αυτής της διακήρυξης έχει τις εξής συνέπειες για τον ανάδοχο:
Α) Επιβολή σ’ αυτόν προστίμου 100,00 € ημερησίως, με απόφαση Δημάρχου
Β) Έκπτωση αυτού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που του επιβληθεί δύο φορές πρόστιμο. Τότε, η εγγύηση που έχει κατατεθεί και κάθε ποσό που έχει καταβληθεί στο Δήμο, καταπίπτουν υπέρ του Δήμου. Στην περίπτωση της έκπτωσης ενεργείται αναπλειστηριασμός και πάσης φύσεως έξοδα καταλογίζονται σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

Άρθρο  26ο
Εξουσιοδοτείται  ο  Δήμαρχος  για  την  υπογραφή  του  σχετικού  συμφωνητικού.  

Άρθρο  27ο
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην Δ10Β1075164/2469ΕΞ2013 [ΦΕΚ 1094/Β΄/2.5.2013] Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ αυτή.


Ο  ΔήμαρχοςΙωάννης  Η.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ