ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ (20/05/2013 ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:


1) Την αριθμ. Κ.Υ.Α Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013 (ΦΕΚ 1094/02-05-2013 τεύχος Β΄) με θέμα « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 0Β1053970/1672ΕΞ2013/29-03-2013 (ΦΕΚ Β801/05-04-2013) ΚΥΑ περί «Απευθειας παραχώρηση , με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.

2) Το υπ’ αριθμ. 2086/849/Φ4/17.5.2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Τμήμα Αιγιαλού

 

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη  διαδικασία  της δημοπρασίας (ημερομηνία επαναληπτικού διαγωνισμού: 21/5/2013) για την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄Βαθμού» στα τμήματα αιγιαλών όπως αυτά ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 75/2013, 76/2013, 77/2013, 78/2013, 79/2013 και 80/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου