ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Αριθ. Απόφασης: 23/2011
ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού - έγκριση της υπ' αριθμ. 794/15-4-2011 απόφασης δημάρχου περί της ανάθεσης» (14/11/2012 ) 

Αριθ. Απόφασης: 23/2011              ΘΕΜΑ: «Απ\' ευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού - έγκριση της υπ\' αριθμ. 794/15-4-2011 απόφασης δημάρχου περί της ανάθεσης»

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανασίου Ιωάννης - Πρόεδρος Επιτροπής          1. Σκορδίλης Σταμάτιος

2. Λογοθέτης Κυριάκος

3. Λογοθέτης Αναστάσιος

4. Κοτζιάς Ηλίας

5. Πάνου Αναστάσιος

6. Κοτζιάς Νεκτάριος

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 0 κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την εισήγηση των Θεμάτων ανέφερε ότι συγκάλεσα κατεπείγουσα συνεδρίαση για την έγκριση απόφασης της απ\' ευθείας ανάθεσης μεταφοράς νερού στο Δήμο μας η αναβολή της οποίας προκαλεί κίνδυνο μη υδροδότησης του νησιού και κίνδυνο της υγείας των κατοίκων.

Το συμβούλιο συμφώνησε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 και μοναδικό Θέμα εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 \"Αρμοδιότητες Δημάρχου\" ο Δήμαρχος μπορεί να πάρει απόφαση για Θέματα τα οποία ανήκουν στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής ποιότητας ζωής, αν λόγω της αναβολής δημιουργείται προφανής κίνδυνος για τα δημοτικά συμφέροντα, οφείλει όμως να υποβάλλει αμέσως την σχετική απόφασή του προς έγκριση κατά την επόμενη συνεδρίαση στην αντίστοιχη Επιτροπή για την έγκρισή της.

Με την υπ\'αριθμ. 794/15-4-2011 απόφαση Δημάρχου Αγκιστρίου ανατέθηκε με απ\'ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΓΕΩΒΑΣ Ν.Ε., η μεταφορά 6.450 ευρω νερού με 1,90 ευρώ/m3.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου και τέλος, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 και άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιε του Ν. 3582/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

  1. Εγκρίνει την υπ\' αριθμ. 794/2011 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία αναθέτει στην εταιρεία ΓΕΩΒΑΣ Ν.Ε. τη μεταφορά 6.450 m3 νερού έναντι 1,90 ευρώ/m3, συνολικής δαπάνης 12.255 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  2. Εγκρίνει τη δαπάνη 15.073,65 ευρώ και διαθέτει την πίστωση για την πληρωμή.


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,λύεται η συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 23/11

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη

1. Αθανασίου Ιωάννης - Πρόεδρος Επιτροπής                       1. Σκορδίλης Σταμάτιος

2. Λογοθέτης Κυριάκος

3. Λογοθέτης Αναστάσιος

4. Κοτζιάς Ηλίας

5. Πάνου Αναστάσιος

6. Κοτζιάς Νεκτάριος

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου

Ζησόπουλος Γεώργιος