ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (14/04/2021 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αγκίστρι: 9/4/2021

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                       Αρ. πρωτ: 928

Δ/νση:  ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970  91000

Web page: www.agistri-island.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης I ’’], ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τους Ειδικούς Συμβούλους - Επιστημονικούς Συνεργάτες - Ειδικούς Συνεργάτες στους δήμους
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στους δήμους
  2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.142 κατοίκους.
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου (1651/τ.Β/6.8.2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
   1. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών με άξονα την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη κοινωνικών δομών.
   2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας

 

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν/μία (1) Ειδικ-ό/ή Συνεργάτ-η/ιδα, ο/η οποί-ος/α θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών με άξονα την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη κοινωνικών δομών, ως εξής:

-         Να είναι κάτοχος πτυχίου, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.

-         Να διαθέτει γενικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, τουλάχιστον α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

-         Να είναι κάτοχος πτυχίου γνώσης της αγγλικής ή και γαλλικής.

 

Ο/Η ενδιαφερόμεν-ος/η πρέπει να έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 – 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμεν-οι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, μόνο ηλεκτρονικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Επίσης μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλ. 2297091260 εσ. 2 κα Αντωνίου Άννα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση των θέσεων, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου Αγκιστρίου, να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ