ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (14/04/2021 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αγκίστρι: 09/04/2021

ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.: 927

ΔΗΜΟΣ   ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Δ/νση:  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

Τ.Κ: 18011

Τηλ.: 2297091260

Φαξ: 2297091000

e-mail:kagistri@otenet.gr

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγκιστρίου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»- (ΦΕΚ 87/Α/2010) περί των αρμοδιοτήτων τουΔημάρχου.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17, του άρθρου 161 και του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί καιισχύουν.

3.  Το άρθρ. 11 παρ. 6 Ν. 4674/20(ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020):Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση    ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 (Ά 143) και αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε δήμους και συνδέσμους δήμων μπορεί να διορίζεται μετακλητός Γενικός Γραμματέας, εφόσον υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα. Για τον διορισμό δεν απαιτείται η πρόβλεψη της αντίστοιχης θέσης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».

4.  Την υπ’ αριθμ. 925/9.4.2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη πίστωσης.

5.  Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί στην  πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγκιστρίου και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/-νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ)Στα προσόντα διορισμού συνεκτιμώνται:Εμπειρία σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας της Ε.Ε., κατά προτίμηση της αγγλικής.

Δ)Επιπλέον Προσόντα θα ληφθούν υπόψη (Ενδεικτικά: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, πιστοποίηση χρήσης Η/Υ κλπ).

 

H ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και

β)χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής).

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα , μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα  του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και

β)χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στο email του Δήμου: kagistri@otenet.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, συνοδευόμενη  κατ’ ελάχιστον, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων  της Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής,

Β) Φωτοαντίγραφο Πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής κατά τα ανωτέρω,

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17),

Δ) Βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει και αποδεικνύει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (άρθρο 15  Ν.3584/2007),

Ε) Φωτοαντίγραφα πρόσθετων προσόντων.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή και εφόσον υποβάλλονται ξενόγλωσσα έγγραφα, αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Οι τυχόν προσκομιζόμενοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αγκιστρίου και συγκεκριμένα  στην αρμόδια υπάλληλο Αντωνίου Άννα, τηλ. 2297091260 εσ. 2.

 

Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα θα διενεργηθεί με Απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.

 

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα προβλέπονται στη διάταξη της παρ.

6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει, ενώ με Απόφαση Δημάρχου μπορεί να ανατίθεται στον ΓΓ η υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών (παρ. 5 άρθρου 161 του Ν. 3584/2007).

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα ημερήσιας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας της έδρας του Νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  1. Αντιδήμαρχο Διοικητικών και ΟικονομικώνΥπηρεσιών
  2. Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ» (με τη μικρότερη γραμματοσειρά)