ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΙΤΗΣΗ (07/12/2020 ) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν. 3584/2007 και του άρθ. 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α’)

για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

 

 

...................................

 

 

 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

 

 

 Α.   ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

Β.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

 

 

6. Φύλο:

Α

 

 

Γ

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. ΑΜΚΑ:

9. Τόπος κατοικίας:

 

 

10. Οδός:

 

11. Αριθ.:

 

12. Τ.Κ.:

 

 

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):

 

14. Κινητό:

 

15. e-mail:

 

 

 

Γ.   ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες όλων των κατηγοριών (ΔΕ ή ΥΕ) καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.)

α/α

α. ονομασία τίτλου

1.

 

2.

 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την επιδιωκόμενη ή τις επιδιωκόμενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας, Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ' τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

1. ......................................................................

4. ......................................................................

2. ......................................................................

5. ......................................................................

3. ......................................................................

6. ......................................................................

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις (πχ. 700 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, 701: ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας /Αποκομιδής Απορριμμάτων, εποχικού προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης στο(πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας στο (πεδίο β.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε στο (πεδίο γ.)]

(*) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

1η επιλογή

2η επιλογή

α.

Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

β.

Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]

γ.

Εμπειρία

 


 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

 

1.

....................................................................................

 

9.

.....................................................................................

 

2.

....................................................................................

10.

.....................................................................................

 

3.

....................................................................................

11.

.....................................................................................

 

4.

....................................................................................

12.

.....................................................................................

 

5.

....................................................................................

[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

 

6.

....................................................................................

 

 

7.

....................................................................................

 

8.

....................................................................................

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση

μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

  1. 1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
  2. 2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
  3. 3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
  4. 4. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου δεν έχω απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Σε περίπτωση που έχω απασχοληθεί να δηλώσω την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκα και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης μου (έναρξη και λήξη).

 

 

 

 

Ημερομηνία: ...........................

Ο/Η υποψήφι....

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ......................................

[υπογραφή]