ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (25/05/2020 ) 

Φορέας : Δήμος Αγκιστρίου Ανακοίνωση :
Υπηρεσία :  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2020 Αρ. πρωτ.: 549/11.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΠ1Ω6Σ-ΟΧΚ)          Εγκριτική: 5285/2020//1/2020/6.5.2020
Έδρα Υπηρεσίας : Αγκίστρι ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Διάρκεια Σύμβασης :  8 μήνες ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105
Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σαρώθρου)
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(10)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(11)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(12)
(1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Αγκίστρι:25/5/2020
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Αθανασίου