ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (25/05/2020 ) 

Φορέας : Δήμος Αγκιστρίου ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση :
Υπηρεσία :  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2020 Αρ. πρωτ.: 549/11.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΠ1Ω6Σ-ΟΧΚ)       Εγκριτική: 5285/2020//1/2020/6.5.2020
Έδρα Υπηρεσίας : Αγκίστρι ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης :  8 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ειδικότητα :  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(9)
(1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9)
1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝ-ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ095241 Ο Ν 1 24 Ο 6 Ο 2 0 0 78 800 0 300 0 60 0 0 420 Ο 1 Ν 1580 1
2 ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ532894 Ο Ν 1 0 Ο 6 Ο 1 0 0 105 0 0 300 0 30 0 0 420 Ο 1 Ν 750 2
3 ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ031723 Ο Ν 1 0 Ο 4 Ο 1 1 0 38 0 0 200 0 30 50 0 266 Ο 1 Ν 546 3
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ116763 Ο Ν 1 0 Ο 0 Ο 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 196 Ο 1 Ν 196 4
5 ΜΠΕΖΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ009247 Ο Ο 1 0 Ο 0 Ο 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 420 Ο 1 Ο 420 5
6 ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ584100 Ο Ο 1 0 Ο 0 Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ο 1 Ο 0 6
7 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ568603 Ν Ν 1 0 Ο 0 Ο 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 Ν 1 Ν 224 7
8 ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ071384 Ν Ν 1 0 Ο 0 Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ν 1 Ν 0 8
Αγκίστρι: 25/5/2020
Ο Δήμαρχος