ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανακοίνωση (22/11/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αγκίστρι: 22/11/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                                     Αρ. πρωτ: 3030

Δ/νση:  ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ.  Κώδικας:  180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης I ’’], ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τους Ειδικούς Συμβούλους - Επιστημονικούς Συνεργάτες - Ειδικούς Συνεργάτες στους δήμους
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες στους δήμους
  2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.142 κατοίκους.
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου (1651/τ.Β/6.8.2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
   1. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε Τεχνικά Θέματα και μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
   2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας

 

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη και έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη, οι οποίοι θα τον συνεπικουρούν στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ως εξής:

1)   Επιστημονικός Συνεργάτης σε τεχνικά θέματα

Απαιτούμενα προσόντα:

-                      Να είναι κάτοχος πτυχίου, Πανεπιστημιακού διπλώματος Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Τίτλο Εξειδίκευσης ή Διδακτορικό, της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.

-                      Να διαθέτει γενικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, τουλάχιστον α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και απαραίτητα γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AUTOCAD και ArcGIS.

-                      Να είναι κάτοχος πτυχίου καλής γνώσης της αγγλικής.

-                      Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΟΤΑ ή σε μελετητικά γραφεία ή σε τεχνικές εταιρείες. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

2)   Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

-        Να είναι κάτοχος πτυχίου, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καλλιτεχνικών σπουδών ή/και πολιτισμού,  της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.

-        Να διαθέτει γενικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, τουλάχιστον α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

-        Να είναι κάτοχος πτυχίου καλής γνώσης της αγγλικής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 – 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγκιστρίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Επίσης μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλ. 2297091260 εσ. 2 κα Αντωνίου Άννα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση των θέσεων, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου Αγκιστρίου, να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΊΟΥ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ