ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 17 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20/08/2012 (20/08/2012 ) 

Αγκίστρι: 20/8/2012

Αρ. Πρωτ.   3541


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: 1. Λογοθέτη Κυριάκο

2. Λογοθέτη Αναστάσιο,

3. Νάργου Αναστασία,

4. Πάνου Αναστάσιο,

5. Σκορδίλη Σταμάτιο

6. Κοτζιά Νεκτάριο

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 24 Αυγούστου 2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού – ανάθεση του έργου: «Συλλογή – επεξεργασία και οργάνωση υφιστάμενων μελετών και στοιχείων για την ωρίμανση δημοπράτησης του έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 2Ο : : Απ’ ευθείας ανάθεση Γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης του γηπέδου κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 3Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση Χημικοτεχνικής μελέτης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 4Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης βιοκλιματικής αναβάθμισης οικισμού Μετοχίου

ΘΕΜΑ 5Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης διαχείρισης αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προώθηση απορριμμάτων με μηχάνημα

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κεντρικού Η/Υ - server

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση εξωτερικού φωτισμού

ΘΕΜΑ 10Ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για επιχωμάτωση ΧΑΔΑ.

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5989

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή τοιχίου νεκροταφείου Σκάλας.

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών επισκευής τοιχίου νεκροταφείου Σκάλας.

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Αγκιστρίου.

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συμβούλου τεχνικής υποστήριξης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συμβούλου για επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση του δήμου Αγκιστρίου με τη συλλογή, οργάνωση, συμπλήρωση στοιχείων και τεχνικών δελτίων για την ωρίμανση μελετών προς την υποβολή σχετικής πρότασης προς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΚΑΠΕ).

 

Συζήτηση: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 27/2012 απόφασης Ο.Ε

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφασης Ο.Ε

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 29/2012 απόφασης Ο.Ε

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 40/2012 απόφασης Ο.Ε

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου