ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (16/11/2018 ) 

Αγκίστρι: 16/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 2561

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 23η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «6θεσιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.950.000,00 €

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κι εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων οικισμού Σκάλας»

ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα, κατοικίες κ.α.) οικονομικού έτους 2019

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιβολής των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης οικονομικού έτους 2019

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» έτους 2019

ΘΕΜΑ 7ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 128/2018 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 8ο : Αίτηση Βασιλικής Πουλάκη – αποδοχή δωρεάς

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: