ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανακοίνωση (08/11/2018 ) 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 8/11/2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2501

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

 

Ο Δήμος Αγκιστρίου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπηρεσιακών μελών ως τακτικών και αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των φορέων που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμ. 121/2018 είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1

Σαμουρκασίδου Αναστασία

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

2

Αντωνίου Άννα

ΤΕ Διοικητικού

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: «6θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου», αρ μελ 122/2017, προϋπολογισμού 2.950.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 9722.08.002.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα 15:20 στα γραφεία του Δήμου Αγκιστρίου μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου