ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (16/10/2018 ) 

Αγκίστρι: 15/10/2018

Αρ. Πρωτ.: 2303

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 19η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 4ο : Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 5ο : Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης του Δήμου Αγκιστρίου έτους 2015 και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 6ο : Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης του Δήμου Αγκιστρίου έτους 2016 και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2018

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Έργου με τίτλο «6θεσιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.950.000,00 €

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την προμήθεια κι εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων οικισμού Σκάλας» για την υποβολή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ 10ο : Κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια λαμπτήρων

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση οχημάτων του δήμου

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανταλλακτικών των  οχημάτων του δήμου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή – συντήρηση κλιματιστικών σχολικών και δημοτικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια στεφάνων επετείου 28ης Οκτωβρίου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή – συντήρηση φωτοτυπικού και φαξ

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια πολυμηχανήματος γραφείου

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση κι επισκευή στύλων και φωτιστικών

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση κι επισκευή πινακίδων σήμανσης

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση ψηφιακού αναμεταδότη Λιμεναρίων

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για τον  Δήμο Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή της αντλίας εργοστασίου LOWARA

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια συρματοπλέγματος

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: