ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανακοίνωση (25/09/2018 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΓΚΙΣΤΡΙ: 24/9/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολική Επιτροπή A΄-βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου, προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαριστ-ή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020,  για την παρακάτω σχολική μονάδα αρμοδιότητάς  της :

α/α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΗ

1

3/θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο  Αγκιστρίου

Μίσθωση έργου

1

 

Έργο του προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων της παραπάνω σχολικής μονάδας. Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2019 και από 1/9/2019 έως και 30/6/2020 . Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την 25/9/2018 έως και την  1 /10/2018 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από 13:30 μέχρι και τις 14:00 στο Δημοτικο Αγκιστρίου και κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας 2297091487 .

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.    Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

2.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.    ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)

4.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

5.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους.

6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7.    Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

8.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

9.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

10. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Αγκιστρίου

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄- βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου

 

 

 

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ