ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (29/06/2018 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αγκίστρι:  29/6/2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ.  Πρωτ.: 1411

Τμήμα Προσωπικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση

εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου

του  άρθρου  21  του  Ν.  2190/94.

 

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγκιστρίου που εδρεύει στο Αγκίστρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

 

101

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

(Ν. Αττικής)

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-ΡΟΥ χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

 

8μήνες

1

102

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

(Ν. Αττικής)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8μήνες

3

 

103

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

(Ν. Αττικής)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-ΡΟΥ με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8μήνες

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Για τις ανωτέρω θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγκιστρίου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, 18010 Αγκίστρι,  υπόψιν κας Αντωνίου Άννας, (τηλ. επικοινωνίας: 2297091260 εσ 2).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 3/7/2018 έως και 12/7/2018.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ3)» βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγκιστρίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.agistri-island.gr, απ' όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης  Η.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ