ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (22/06/2018 ) 

Αγκίστρι: 21/6/2018

Αρ. Πρωτ.: 1328

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, καταρτισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 36.000 m3 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 m3»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για επισκευή αντλίας

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια καρεκλών

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016)  για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 7ο :  Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής δαπάνης ηλεκτροδότησης ακινήτου

ΘΕΜΑ 8ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια καρεκλών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: