ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (08/06/2018 ) 

Αγκίστρι: 8/6/2018

Αρ. Πρωτ.: 1249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 13η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης Δήμου Αγκιστρίου-Εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητα δικτύου ύδρευσης»

ΘΕΜΑ 2ο : Τεχνική και διοικητική επάρκεια του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση ΠΑΚΟΕ

ΘΕΜΑ 4ο : Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανοικτού φορτηγού

ΘΕΜΑ 5ο :  Ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετοχίου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: