ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Προκήρυξη (22/05/2018 ) 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι: 22/5/2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1092

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Προκηρύσσεται μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία,  για την μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων (οικιών) για την στέγαση των αγροτικών γιατρών Αγκιστρίου όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Άρθρο 1ο

Περιγραφή του μισθίου

Τα υπό μίσθωση ακίνητα αφορά οικίες εντός των ορίων του Δήμου Αγκιστρίου εμβαδού <50 τ.μ. η κάθε μία τα οποία θα χρησιμοποιηθεί ως οικίες για τη στέγαση των αγροτικών γιατρών του νησιού.

Άρθρο 2ο

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Όσοι ιδιοκτήτες του ακινήτου , που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, στο Δημοτικό Κατάστημα και να καταθέσουν εγγράφως την προσφορά τους προς το Δήμο.

Hμερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται από την 09:00 π.μ  έως και την 10:00 π.μ ημέρα Δευτέρα 11/6/2018

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιέχουν δε, απαραιτήτως:

α) Αίτηση -προσφορά με περιγραφή του προσφερομένου προς εκμίσθωση ακινήτου.

β) Οικοδομική άδεια του κτιρίου

Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγκιστρίου και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η ως άνω έκθεση της Επιτροπής, κοινοποιείται σε αντίγραφο και με απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά.

Κατά της εκθέσεως περί καταλληλότητος ή μη των προσφερομένων ακινήτων μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από της κοινοποιήσεως της ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Για να γίνει κάποιος από τους ως άνω δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας, την ισχύουσα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συμμετοχής

α) Να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς για μισθώματα ενός (1) έτους ως εγγύηση περί του ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη του οικείου μισθωτηρίου συμβολαίου εντός της τασσομένης προθεσμίας και θα παραδώσουν το μίσθιο στη χρήση του Δήμου στην κατάσταση η οποία θα συμφωνηθεί και κατά τον οριζόμενο στη διακήρυξη χρόνο.

Η εγγύηση επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη με την εγκατάσταση της υπηρεσίας εις το μίσθιον, και στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εντός πέντε ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

β) Να καταθέσει Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου , από οποιαδήποτε αιτία. Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

γ) Να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

- έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του θα υποβληθεί σύμφωνα με αυτούς.

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του μισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

δ) Να καταθέσει φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

ε) Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ) θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται αναλόγως την εταιρεία (π.χ. αντίγραφα των καταστατικών τους με όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις τους , κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επί της δημοπρασίας επιτροπή προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπηση και τον ορισμό του ως αντίκλητου, αλλιώς θεωρείται ότι μειοδοτεί για λογαριασμό του.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

 

Άρθρο 3ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

 

Άρθρο 4ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση ή την ακύρωση τούτων, ούτε για ενδεχόμενη βραδύτητα της κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

 

Άρθρο 5ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ενεργουμένης με αποδεικτικό παραλαβής., να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 6ο

Οικονομικά Ανταλλάγματα

6.1.Διάρκεια Μίσθωσης-

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται επ’ αόριστο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα διακοπής με έγγραφη ειδοποίηση έναν (1) μήνα πριν, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

6.2 Αποζημίωση μισθίου

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφ’ όσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη για την οποία μισθώνεται, χωρίς ο ιδιοκτήτης να αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης.

6.3 Αναπροσαρμογή του μισθώματος

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του μισθώματος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

6.4 Χρόνος καταβολής του Μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του Δήμου στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου, το μίσθωμα δε θα κατατίθεται ανά δίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου.

6.5 Η Εκτιμητική Επιτροπή, είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μηνιαίου μισθώματος του προς μίσθωση ακινήτου, (Πράξη VII Τμήματος 79/2010).

 

Άρθρο 7ο

Υποχρεώσεις

Τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευση θα πληρώνονται από τον εκάστοτε γιατρό.

 

Άρθρο 8ο

Νόμιμες Κρατήσεις-Λοιπές επιβαρύνσεις

Το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%,βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, πλέον του μισθώματος.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, πλέον του μισθώματος.

 

Άρθρο 9ο

Λήξη- Λύση της Σύμβασης

Η σύμβαση λύεται:

1) Κοινή συναινέσει του εκμισθωτή και του μισθωτή.

2) Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων.

3) Η μίσθωση θα λυθεί αυτοδίκαια προ μηνός με έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος της μίσθωσης.

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

 

Άρθρο 10ο

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Άρθρο 11ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου Αγκιστρίου.

Επίσης η διακήρυξη θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αγκιστρίου (www.agistri-island.gr) και του Προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr).

Τα κηρύκεια και εν γένει έξοδα δημοπρασίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή.

 

Άρθρο 12ο.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 και της υπ’ αριθμ. 31/2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 13ο.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Αγκιστρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κ. Αντωνίου Άννα, τηλέφωνο: 2297091260 εσ: 2).

Η προκήρυξη θα κοινοποιηθεί στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών και επέχει θέση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ