ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Προκήρυξη στάσιμου εμπορίου (09/05/2018 ) 

 

 


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι: 7/5/2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 953

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  3. Τις υπ’ αριθμ. 1/2018 (37698/3.4.2018) και 2/2018 (46974/2.5.2018) εγκυκλίους του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου
  4. Την υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία καθορίστηκε μία θέση στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων ή/και χειροτεχνημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης μίας (1) θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων ή/και χειροτεχνημάτων, στη Σκάλα Αγκιστρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφαση Δ.Σ Αγκιστρίου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205):

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για δέκα (10) μέρες, ήτοι: 9/5/2018 έως και 19/5/2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρα: 09:00 - 14:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εάν οι αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι πλέον του ενός, θα διενεργηθεί κλήρωση.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί:

  1. Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου
  3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

Ο Δήμαρχος

Αθανασίου Ιωάννης