ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (16/06/2017 ) 

Αγκίστρι: 16/6/2017

Αρ. Πρωτ.: 1114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 20η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για καταγραφή των αναγκών στα κτίρια του Δήμου για σύνταξη των προδιαγραφών και το σχεδιασμό για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης ενέργειας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού Δήμου Αγκιστρίου σε προγράμματα πληροφορικής

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια ups

ΘΕΜΑ 8Ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης ως προς τις ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση πρακτικού εκτιμητή αγοράς οικοπέδου και ορισμός β΄ φάσης διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 10Ο : Ορισμός δικηγόρου ελέγχου τίτλων οικοπέδου

ΘΕΜΑ 11Ο : Ορισμός συμβολαιογράφου σύνταξης συμβολαίου αγοράς οικοπέδου

ΘΕΜΑ 12Ο : Ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 13Ο : Καταρτισμός όρων διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Γλίστρα Αγκιστρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: