ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (24/04/2017 ) 

Αγκίστρι: 24/4/2017

Αρ. Πρωτ.: 627

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 28η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Α΄τριμήνου 2017

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 4Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 5Ο : Καταρτισμός όρων για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Μεταφορά   νερού 90.000,00 m3 με υδροφόρα πλοία στο Δήμο Αγκιστρίου για το έτος 2017»

ΘΕΜΑ 6Ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 κ.μ

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια κάδων

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συντήρηση κι  επισκευή του ΚΗΥ5988

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συντήρηση κι  επισκευή του ΚΗΥ5989

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συντήρηση κι  επισκευή του ΚΗΗ5202

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες βελτίωσης χοάνης μεταφόρτωσης

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή της τροφοδοτικής αντλίας αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης προσωπικού Δήμου Αγκιστρίου σε προγράμματα πληροφορικής

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή Η/Υ Δήμου

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια σαρωτή εγγράφων

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τον έλεγχο διαρροών δικτύου ύδρευσης

ΘΕΜΑ 18Ο : Ακύρωση της υπ' αριθμ. 82/2016 απόφασης της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 19Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υποβάθμισης του περιβάλλοντος (Αρ. 5/Μ13-519)

ΘΕΜΑ 20Ο : Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: