ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Συνεδρίαση ΟΕ (22/03/2017 ) 

Αγκίστρι: 22/3/2017

Αρ. Πρωτ.: 426

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 27η Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 2Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασης Ο.Ε

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016)  β) Παραλαβής Αντικειμένου Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) και γ) Εξέτασης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016)  για το έτος 2017

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ΚΑΕ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: