ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (17/02/2017 ) 

Αγκίστρι: 17/2/2017

Αρ. Πρωτ.: 260

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 21η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση των δαπανών παγίου και σταθερού χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι» και έκδοση απόφασης ανάθεσης ή  μη του έργου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση διατάκτη για υπογραφή της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αγκιστρίου οικ. έτους 2017

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: