ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13/02/2017 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΝ
Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός
E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 31-01-2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 21894
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΧαυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης  ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010),όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθ. 109290/39629/29-12-16 απόφασης (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016) τηςΑσκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  ιοίκησης, με την οποίαεγκρίθηκε η αριθ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠεριφέρειαςΑττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας τηςΠεριφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικώνεπικοινωνιών, Μεταφορών &  ημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως ισχύε
ι4. Την αριθμ. 159/2012(ΦΕΚ1890/τ.Β/15-06-2012) απόφαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Αττικής.
5. Το αριθμ. Α55214/4901/20-11-13 έγγραφο της  /νσης Επιβατικών Μεταφορών τουΥπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενηάδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες τηςΠεριφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια-άδειες, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τοναριθμό τους ανά έδρα.Οι έδρες Ε Χ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα και μετην παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθμ. 159/2012απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι οι εξής:
Περιφέρεια Αττικής :
1 ενιαία έδρα(πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
 Περιφερειακή Ενότητα Νήσων :
1 έδρα ο  ήμος Κυθήρων
1 έδρα ο  ήμος Αίγινας
1 έδρα ο  ήμος Τροιζηνίας
1 έδρα ο  ήμος Σαλαμίνας
1 έδρα ο  ήμος Αγκιστρίου
1 έδρα ο  ήμος Πόρου
1 έδρα ο  ήμος Σπετσών
ιευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναιαυτές, θα προσδιοριστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 85 του ν. 4070/12απόφαση της Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσηςενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλοτύπο και την ανάρτηση της κατάστασης με τα στοιχεία αιτήσεων – αιτούντων και πάντως όχιαργότερα της 31ης Μαΐου 2017.I.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧαυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικάτις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα τουάρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικήςδραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε Χ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό τωναδειών που επιθυμούν.Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπότους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτουοφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποίαενδιαφέρονται.Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολέςαναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι κατέχοντες άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουνσε άδεια Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρησητου συνόλου των Ε. .Χ. οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομάτους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκησηαυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100περίπτωση α΄ του ν. 4070/12.;ς τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του  ιοικητικού Συμβουλίου, γιακάθε άλλο εταιρικό τύπο οι  ιαχειριστές και για τις ομόρρυθμες καιετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικήςδραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε Χ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμότων αδειών που επιθυμούν.Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας οφείλουνμαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για τηνοποία ενδιαφέρονται.Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολέςαναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να τηνμετατρέψουν σε άδεια Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολήςυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε Χαυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη καισυντήρηση του συνόλου των Ε. .Χ. οχημάτων τους, σε περίπτωση πουκατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
II. ΑΙΤΗΣΗ-ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενηςσε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιώντης Περιφέρειας Αττικής μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 αίτηση με την οποία θαπροσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τονενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτωδικαιολογητικά, τα οποία, πλην των (1) και (2) της ενότητας Β (για τα Νομικά πρόσωπα),πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (άρθρο 109 του ν. 4070/12) .(Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών τηςΠεριφέρειας Αττικής και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής,www.patt.gov.gr, όπως και η παρούσα πρόσκληση.)
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντοςδιαβατηρίου.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότιδεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα τουάρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12. ιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμαποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσούπέντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε Χαυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν νατην μετατρέψουν σε άδεια Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολήςυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε Χαυτοκινήτου ταξί
6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε Χαυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από τηναρμόδια  ΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη καισυντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικόδιάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την4 από 7καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση τουσυνόλου των Ε Χ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναιενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένοφωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείοκαι πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ  ιοικητικούΣυμβουλίου και το διορισμό  ιευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμουεκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε
.3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τουςδιαδικασία για τα παραπάνω.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότιδεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα τουάρθρου 100, περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκησηαυτών των νομικών προσώπων. ;ς τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι  ιαχειριστές καιγια τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. (περ.βτου αρθ. 108 του ν. 4070/12) ιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμαποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσούπέντε χιλιάδων ευρώ(5.000€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε Χαυτοκινήτου.Οι κατέχοντες άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να τηνμετατρέψουν σε άδεια Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολήςυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε Χαυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε Χαυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από τηναρμόδια  ΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη καισυντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικόδιάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει τηνκαταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση τουσυνόλου των Ε Χ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται ναείναι ενιαίοι.
III.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ
1. Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών (υπηρεσία υποβολής της αίτησης)θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενωνπροϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή την μετατροπήυφιστάμενης σε άλλου τύπου.2. Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις μετο όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ5 από 7ή ΕΙ ΜΙΣΘ),αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθεαιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.3. Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της ΠεριφέρειαςΑττικής www.patt.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών &Μεταφορών www.yme.gr) . Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμίατροποποίησή της.4. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασηςκαι η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 15Μαΐου 2017.5. Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυοκαι μέχρι 31 Μαΐου 2017 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 τουάρθρου 85 του ν.4070/12 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία θακαθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ& ΕΙΜΙΣΘ) ανά έδρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 τουάρθρου 85 του ν.4070/12.6. Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τιςάδειες Ε Χ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες Ε Χ ειδικών μισθώσεων (ΕΙ ΜΙΣΘ).7. Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός Ε Χ ταξί και Ε ΧΕΙ ΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενοαριθμό.8. Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστοςαριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντωνκατά το χρόνο του υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέωναδειών για την έδρα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, μεαίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας Ε Χ ταξί σε άδεια Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, ή και τοαντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται τουαναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ ή Ε Χ ΤΑΞΙ αντίστοιχα,λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4070/12. Για όσεςάδειες Ε Χ ΕΙ ΜΙΣΘ, από αυτές που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχειαίτημα αντικατάστασης υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη Ε Χ ταξί θα ακολουθηθείη διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο ν.4070/12 για τη χορήγηση νέωναδειών.9. Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής(άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί ηπαρακάτω διαδικασία: Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί, προκειμένου ναχορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους όσους νομίμως έχουν υποβάλλειαίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμωςαιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδειακαι για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσωναιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχεικαθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσεςοι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θαδιενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη  /νση Ανάπτυξης, Συντήρησης &Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών μέχρι την20η Ιουνίου 2017.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 τουν.4070/12 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σεπολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πουέχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχεςάδειες θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού6 από 7Υποδομών & Μεταφορών θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόποςυποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών πουχορηγούνται στα άτομα αυτά. Εάν ο συνολικός αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν ναλάβουν άδεια είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειώντότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθεαιτησάμενος με (1) συμμετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στην ΠεριφερειάρχηΑττικής των καταλόγων των κληρωθέντων (εφόσον υπάρξει ανάγκη κλήρωσηςσύμφωνα με τα προαναφερόμενα) για τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής εντός 10ημερών θα εκδοθεί απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για κάθε δικαιούχο μετην οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορίαΕ Χ αυτοκίνητο. Την ίδια χρονική περίοδο η Περιφερειάρχης Αττικής θαεπιστρέψει στο σύνολο των αιτησαμένων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικέςεπιστολές.Επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, ήδη ο μέγιστος επιτρεπόμενοςαριθμός αδειών Ε..Χ. έχει καλυφθεί με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο ασφαλέςσυμπέρασμα ότι δεν θα εκδοθούν νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται ηγνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, όπως ορίζεται από το ν.4070/12, άρθρο 85, παρ.3(ΦΕΚ82/Α/10-04-12).Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΡΕΝΑ ΟΥΡΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤΝΑ. Περιφέρεια Αττικής1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  υτικού Τομέα Αθηνών6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής9. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  υτικής Αττικής10. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής11. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα12.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα ΑθηνώνΥπόψη προϊσταμένου  /νσης13.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα ΑθηνώνΥπόψη προϊσταμένου  /νσης14.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τομέα ΑθηνώνΥπόψη προϊσταμένης  /νσης15.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.  υτικού Τομέα ΑθηνώνΥπόψη προϊσταμένης  /νσης16.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & ΝήσωνΥπόψη προϊσταμένου  /νσης7 από 717.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.  υτικής ΑττικήςΥπόψη προϊσταμένου  /νσης18.  /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής ΑττικήςΥπόψη προϊσταμένου  /νσης19.  /νση Οργάνωσης των υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης του πολίτη (με την παράκληση γιαανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής Λ. Συγγρού 15-17 & Λ.Συγγρού 80-88, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)20.  /νση Τεχνολογιών , Πληροφορικής & Επικοινωνιών (με την παράκληση για ανάρτησηστον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 τουν.4070/12 )21. Γραφείο Τύπου (με την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, σύμφωνα με τηνπαρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)Β. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών1. Γραφείο κ.Υπουργού2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα3. Γενική  /νση Μεταφορώνα) Γραφείο Γενικού  /ντήβ)  /νση Επιβατικών Μεταφορών4. Γενική  /νση Ηλεκτρονικής  ιακυβέρνησηςα) Γραφείο Γενικού  /ντήβ)  /νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών (με την παράκληση νααναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106του ν.4070/12)Γ.  ήμοι Περιφέρειας Αττικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του  ήμουκαι να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του  ήμου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106του ν.4070/12). Υπουργείο  ιοικητικής Ανασυγκρότησης /νση Απλούστευσης  ιαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών  ημοσίουΤμήμα Παροχής Υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσειςΓια ενημέρωση των ΚΕΠ της Περιφέρειας Αττικής(με την παράκληση για την τοιχοκόλλησή της, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106του ν.4070/12)Ε.1. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής2. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πειραιά3. Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής4. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος(με την παράκληση να ενημερωθούντα σωματεία –μέλη της)5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων (με την παράκληση να ενημερωθούντα σωματεία –μέλη της)6. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού