ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Συνέχεια (2) πρακτικού διαγωνισμού του έργου: "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι" (23/01/2017 ) 

Α/Α: 13

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ

Εμ=

32,38%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

32%

27.566,52

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

32%

720,80

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

32%

14.718,26

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

32%

64.695,20

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

32%

1.156,00

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

33%

63.796,73

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

33%

1.459,93

39,14%

25,62%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

174.113,44

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

31.340,42

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

205.453,86

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

30.817,29

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

236.271,15

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

384,40 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

239.813,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 14

ARTE CONSTRUCTIONS EΠΕ

Εμ=

57,61%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

58%

17.026,38

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

57%

455,80

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

58%

9.090,69

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

57%

40.910,20

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

57%

731,00

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

58%

39.991,98

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

57%

936,97

61,85%

53,37%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

109.143,02

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

19.645,74

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

128.788,76

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

19.318,92

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

148.107,68

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

240,97 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

151.506,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση λόγω όγκου του ελέγχου των δικαιολογητικών στις 17:00μμ προκειμένου να συνεχίσει την επομένη εργάσιμη ημέρα ,δηλαδή την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.

Κατόπιν τούτου ανήρτησε την ανακοίνωση Νο2.

Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 συνήλθε η επιτροπή με την ίδια σύνθεση, ολοκλήρωσε τον έλεγχο και συνέταξε το παρόν πρακτικό:

Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι:

1) η εταιρεία ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος VI: Τελικές    δηλώσεις της ΤΕΥΔ, το (β)

2) η εταιρεία ΟΚΤΑΝΑ ΑΤΕ δε γίνεται δεκτή διότι α) στον έλεγχο ομαλότητας της οικονομικής προσφοράς η έκπτωση της 1ης και 2ης ομάδας ήταν εκτός των κατώτατων ορίων, και β) δεν έχει συμπληρωθεί στο μέρος VI: Τελικές δηλώσεις της ΤΕΥΔ, το (β),

3) η εταιρεία AEROSTAT A.E ,δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος VI: Τελικές δηλώσεις της ΤΕΥΔ, το (β),

4) η εταιρεία ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος VI: Τελικές δηλώσεις της ΤΕΥΔ, στο μέρος  (β), το αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο

5) η εταιρεία ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.,δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος VI: Τελικές δηλώσεις της ΤΕΥΔ, το (β),

Οπότε οι προσφορές τους δεν κρίνονται παραδεκτές .

 

Κατόπιν η Ε.Δ. κατάρτισε πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας ως κατωτέρω :

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

1

ARTE CONSTRUCTIONS EΠΕ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

58

57

58

57

57

58

57

 

 

 

 

57,61%

2

ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

 

48

48

48

48

48

48

49

 

 

 

 

 

48,01

3

ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

46

48

46

47

48

50

48

 

 

 

 

47,89

4

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

43

43

44

43

43

44

43

 

 

 

 

43,45

5

Κ/Ξ Δ. ΜΑΡΚΟΣ –

Δ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

41

42

42

41

42

42

42

 

 

 

 

41,47

6

Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

42

39

42

41

39

40

39

 

 

 

 

40,83

7

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

 

37

37

37

37

37

37

37

 

 

 

 

 

37

8

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

32

32

32

32

32

33

33

 

 

 

 

32,38

9

3-K TEXNIKH A.E

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

 

21

21

21

21

21

21

21

 

 

 

 

21

 

Το παρόν πρακτικό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγκιστρίου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www.agistri-island.gr) – Ενότητα: Ανακοινώσεις

Κατά του παρόντος πρακτικού μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4.1θ της διακήρυξης του έργου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.  Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. θα διαβιβάσει το πρακτικό αυτό στην Προϊσταμένη Αρχή, μαζί με γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, η οποία και θα τις εκδικάσει και θα αποφασίσει επί του αποτελέσματος.

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού , η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το παρόν πρακτικό στην Προϊσταμένη Αρχή για την έγκριση του τελικού αποτελέσματος.

Η  Επιτροπή

 

 

……………………………………………………  Ανδριοπούλου Αγγελική

 

 

 

……………………………………………………  Φούφλια Ευφροσύνη

 

 

 

……………………………………………………  Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος