ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ 1/2016 (13/10/2016 ) 

Φορέας : Δήμος Αγκιστρίου ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση :
Υπηρεσία :  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ\\\' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2016
Έδρα Υπηρεσίας : Αγκίστρι ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης :  8 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Ειδικότητα :  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(9)
(1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9)
1 Κοντοπριάς Σταύρος Αλέξανδρος ΑΜ532894 Ο Ν 1 17 6 1 80 800 300 30 420 Ο 1 Ν 1550 1
2 Κοντογιαννόπουλος Ιωάννης Αντώνιος ΑΕ095241 Ο Ν 1 10 6 2 63 650 300 60 420 Ο 1 Ν 1430 2
3 Δέδες Σπυρίδων Γεώργιος ΑΚ584100 Ο Ν 1 7 4 2 36 425 200 60 252 Ο 1 Ν 937 3
4 Πάπα Ιλία Θίμι ΑΚ584338 Ο Ν 1 0 0 0 Ο 1 Ν 0 4
5 Γόμπου Στέλλα Γεώργιος Τ090890 Ο Ο 1 28 2 93 800 60 420 Ο 1 Ο 1280 5