ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 1/2016 (13/10/2016 ) 

Φορέας : Δήμος Αγκιστρίου ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση :
Υπηρεσία :  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ\' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2016
Έδρα Υπηρεσίας : Αγκίστρι ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης :  8 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα :  ΔΕ Οδηγών
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(10)
(1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Μαρκάκης Νικόλαος Κωνσταντίνος ΑΒ508553 Ο Ν Β 10 1 10 113 650 30 200 420 Ο Β Ν 1300 1