ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (12/05/2016 ) 


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αγκίστρι: 5/5/2016

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                          Αρ. Πρωτ.: 969

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πλειοδοτικής φανερής και προφορικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού τρένου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006, της υπ’ αριθμ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου και της υπ’ αριθμ. 109/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Δήμαρχος Αγκιστρίου διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική Δημοπρασία η εκμίσθωση του τουριστικού τρένου

Α. Όχημα προς ενοικίαση:

 

Ειδικός Μεμονωμένος συρμός ( τουριστικό τρένο) το οποίο αποτελείται από α) ένα έλκον όχημα (διαξονικό τράκτορα) κατασκευασμένο στη Γερμανία από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο: «Tschu-Tschu Bahen» τύπου TD 160, με αριθμό πλαισίου W09TDL2256GT08Q71, με κινητήρα TOYOTA τύπου 1KD, αριθμό 1119585, καυσίμου diesel, κυλινδρισμού 2982 cc, ισχύος 12GKw/3,40Grpm, μεγίστης αναπτυσσόμενης ταχύτητας 25 χλμ/ώρα, διαστάσεων μήκους 4.750 mm, πλάτους 1.960 mm, ύψους 2.450 mm και β) ένα ρυμουλκούμενο όχημα για μεταφορά προσώπων, κατασκευασμένο στη Γερμανία από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο: «Tschu-Tschu Bahen», τύπου L, με αριθμό πλαισίου W09TDL23560T08072, διαστάσεων μήκους 5.750 mm, πλάτους 1.750 mm, ύψους 2.400 mm, χωρητικότητας οκτώ (8) καθισμάτων των τριών (3) ατόμων έκαστο, ήτοι συνολικής δυνατότητας μεταφοράς είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα οχήματα συγκροτούν συρμό, ήτοι ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, καθώς το μεν έλκον όχημα διαθέτει συσκευή ζεύξεως, το δε ρυμουλκούμενο διαθέτει στο εμπρόσθιο άκρο του, συρμό έλξεως το συνολικό μήκος του οποίου συρμού είναι 11.500 mm.

 

 

 

 

Β. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους εξής όρους

Άρθρο 1ο:

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

Η Δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του    Δήμου Αγκιστρίου την 23η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ' αριθμ 10/2016 απόφαση της ΟΕ   Αγκιστρίου.

 

Άρθρο 2ο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2017.

 

Άρθρο 3ο:

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ως προσφορά του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή  εκκίνησης  της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ. Ειδικά στην προκειμένη περίπτωση πρώτο μισθωτικό  έτος  λογίζεται αυτό από της κατακύρωσης μέχρι 31.12.2016

 

Άρθρο 4ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν  μόνο φυσικά  πρόσωπα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην

Επιτροπή   διενέργειας   της   δημοπρασίας  τα   ακόλουθα   απαραίτητα

δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί αίτηση περί πτώχευσης.
 • Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό ίσο προς το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι ΕΥΡΩ <500,00>.
 • Οι κατατιθέμενες εγγυητικές επιστρέφονται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία -πλην του πλειοδότη- αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση εφόσον παραμένουν ίδιοι οι όροι της διακήρυξης Στον πλειοδότη, η εγγυητική επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αντικαθίσταται με άλλη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου 5.000,00 € που αντιστοιχεί σε 7% περίπου της αγοραστικής αξίας το τουριστικού τρένου, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. Επιπλέον ως πρόσθετη εγγύηση, με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί ποσό 500,00 € το οποίο θα επιστραφεί μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης.
 • Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιανδήποτε αιτία, ο ίδιος ή οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή συμμετείχε στο παρελθόν.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη μίσθωση του τουριστικού τρένου και ότι κατά τον υπολογισμό της προσφοράς που έκανε δε βασίστηκε σε πρόβλεψη για ευνοϊκή πορεία των εργασιών του ή για ευμενείς οικονομικές συνθήκες.
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας  έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα πριν τη δημοπρασία.

Δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν εμπεριέχουν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση με την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του ΠΔ 270/81.

 

Άρθρο 5ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

 

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας.

Οι ενστάσεις μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει συνολικά για αυτές κατά την έγκριση του πρακτικού.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

 

Με τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 6ο:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η δημοπρασία ματαιώνεται αν στον τόπο και κατά το χρόνο διενέργεια της δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι.

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν τους διαγωνιζόμενους   στο σύνολο τους.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται αν κατά την ελεύθερη κρίση της επιτροπής η συμμετοχή πλειόνων θα μπορούσε να διασφαλίσει μεγαλύτερο τίμημα καθώς και στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν τουλάχιστον δύο πλειοδότες.

Η δημοπρασία επίσης επαναλαμβάνεται όταν  ο πλειοδότης  δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

 

 

Άρθρο 7ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 8ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Το μίσθωμα του πρώτου έτους θα καταβληθεί σε ποσοστό 70% έως τις 31/8/2016 και 30% έως τις 31/12/2016. Για το επόμενο έτος το μίσθωμα θα καταβληθεί  εξολοκλήρου στις 31/8/2017. Επίσης τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς προηγούμενη όχληση στις ημερομηνίες που θα προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μία δόση στην προβλεπόμενη ημερομηνία, αυτόματα ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9ο:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει  για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγκιστρίου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 10ο:

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

Άρθρο 11ο:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12ο:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο  και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 • Ο μισθωτής είναι ο υπεύθυνος να ακολουθεί την εγκεκριμένη διαδρομή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4799/2007 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού - EOT σύμφωνα με την οποία η χρήση του τρένου είναι αποκλειστικά και μόνο για περιήγηση. Η περιήγηση θα διενεργείται από ώρας 18.00 και μέχρι ώρας 02.00 . Αφετηρία ορίζεται η πλατεία Σκάλας.
 • Ορίζεται το όριο ταχύτητας του τουριστικού τρένου: έως 20 km/h.
 • Απαγορεύεται  η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου  σε τρίτο .
 • Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που έχουν σχέση με το μίσθιο.
 • Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για επισκευή κάποιας ζημίας ή βλάβης ακόμα και αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή θεομηνία.
 • Οι Δαπάνες λειτουργίας του τουριστικού τρένου βαρύνουν το μισθωτή (καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικό, εργασίες αποκατάστασης βλαβών, εργασίες συντήρησης).
 • Ο μισθωτής παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει την αναπροσαρμογή του μισθίου λόγω ανωτέρας βίας ή  οποιασδήποτε άλλης αιτίας Αν ο μισθωτής προσλάβει προσωπικό, κάθε είδους δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
 • Ο μισθωτής παραιτείται από κάθε μελλοντικό ενοικιοστάσιο και είναι υποχρεωμένος μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το τουριστικό τρένο χωρίς άλλη ενόχληση στο Δήμο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και έτοιμο για λειτουργία.
 • Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε αλλαγή της χρήσης του μισθίου, να εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση του σε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ούτε να υπεκμισθώσει ή να παραχωρήσει τη χρήση του σε οποιονδήποτε τρίτο και υπό οποιανδήποτε νομική αιτία ή τύπο.
 • Ο μισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί όλους εκείνους που το επιθυμούν χωρίς καμιά διάκριση και κατά σειρά προτεραιότητας.
 • Ο οδηγός του τουριστικού τρένου πρέπει να έχει άδεια οδήγησης Δ & Ε κατηγορίας σύμφωνα με το νόμο καθώς και να διαθέτει υποχρεωτικά και συνοδηγό με ερασιτεχνική άδεια ο οποίος θα παρευρίσκεται στο βαγόνι προς επίβλεψη των επιβαινόντων.
 • Η τιμολογιακή πολιτική θα είναι ελεγχόμενη. Δε θα υπερβαίνει το ποσό των 4,00 € για τους ενήλικες και το ποσό των 2,00 € για τα παιδιά, στη μικρή διαδρομή καθώς δε θα υπερβαίνει το ποσό των 6,00 € για τους ενήλικες και το ποσό των 3,00 € για τα παιδιά, στη μεγάλη διαδρομή.
 • Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικό, έναντι παντός τρίτου ή και του Δήμου Αγκιστρίου για κάθε φθορά, ζημιά , βλάβη σε πράγματα ή πρόσωπα, που θα προκληθεί μέσα στο Τουριστικό τρένο, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του κατά την πρόκληση της ζημιάς ή βλάβης.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης να διατηρεί με δική του ασφάλιση αστικής ευθύνης, σε εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία  με την οποία θα καλύπτεται για κάθε αστική ευθύνη. Στην ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να περιέχεται όρος σύμφωνα με τον οποίο η ασφάλιση θα καλύπτει και κάθε αντικειμενική ευθύνη του Δήμου, απορρέουσα από την ιδιότητα του ως κυρίου του παραχωρουμένου κατά χρήση για ποσά μέχρι (35.000€) ετησίως για μεμονωμένο ατύχημα, μέχρι (70.000 € ) ετησίως για ομαδικό ατύχημα, μέχρι (18.000 € ) ετησίως για υλικές ζημιές τρίτων και συνολικά για ανώτατο ποσό (1.200.000 €) ετησίως.
 • Τα ασφαλιστήρια καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων θα παραδίδονται απ' ευθείας στο Δήμο και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιέχουν ρήτρα, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, κάθε ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβάλλεται από τους ασφαλιστές κατευθείαν στο Δήμο Αγκιστρίου ή στους ζημιωθέντες τρίτους, δίχως ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής θα υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως τα απαραίτητα για την απ' ευθείας καταβολή ολόκληρου του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, χωρίς να έχει το δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικό με το ποσό της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

•  Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει το τουριστικό τρένο, δωρεάν, στο Δήμο για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, έως πέντε φορές το χρόνο.

 • 'Απαντες οι όροι  της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις  η δε παράβασή τους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία  συνεπάγεται την άνευ ετέρου έκπτωση του μισθωτή με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατάπτωση της εγγύησης δεν απαλλάσσει τον μισθωτή από την υποχρέωση να καλύψει κάθε τυχόν ζημία την οποία  θα υποστεί ο Δήμο και κατά το ποσό που  υπερβαίνει  το ποσό της εγγυοδοσίας.
 • Κάθε μελλοντική μεταβολή του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την υπογραφείσα σύμβαση εν αμφιβολία θα ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα επέχει ευθύνη για ενδεχόμενη αδυναμία ή υπερημερία εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων που οφείλονται σε τέτοια νομοθετική μεταβολή.

 

 

 

 

Άρθρο 13ο:

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας υποχρεούται στην παράδοση του μισθίου με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης μεταξύ της επιτροπής και του μισθωτή. Μετά τη λήξη της μίσθωσης θα συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγξει και θα συνυπογράψει, με το μισθωτή, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

 

Άρθρο 14ο:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια του διαγωνισμού σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου

 

 

 

Αγκίστρι: 5/5/2016

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου