ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (24/03/2016 ) 

Αγκίστρι: 24/3/2016

Αρ. Πρωτ.: 581

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 28η Mαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία στο Δήμο Αγκιστρίου για το έτος 2016»

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/367/2016 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/412/2016 απόφασης δημάρχου περί ανάθεσης χορήγησης αντιγράφων τοπογραφικών

ΘΕΜΑ 4Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ακύρωση της υπ’ αριθμ. 12/2016 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 6Ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή οχημάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την συντήρηση – υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2016

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικών τεμαχίων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας των εργαζομένων

ΘΕΜΑ 21Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων

ΘΕΜΑ 22Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αντλητικών συστημάτων γεωτρήσεων

ΘΕΜΑ 23Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης

ΘΕΜΑ 24Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Δήμου Αγκιστρίου και την παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2016 και τη φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 25Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 26Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή οχημάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 27Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τις βελτιώσεις υφιστάμενων οδών Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 28Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση τοίχων αντιστήριξης δρόμου Μεγαλοχωρίου - Σκάλας

ΘΕΜΑ 29Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών συντήρησης τοίχων αντιστήριξης δρόμου Μεγαλοχωρίου - Σκάλας

ΘΕΜΑ 30Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή δημοτικών δρόμων

ΘΕΜΑ 31Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών επισκευής δημοτικών δρόμων

ΘΕΜΑ 32Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση μονάδας αφαλάτωσης με δεξαμενές

ΘΕΜΑ 33Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: