ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση ΟΕ (12/11/2015 ) 

Αγκίστρι: 12/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 3221

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 17η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3Ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2014 συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 4Ο: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση περιβαλλοντικής μελέτης διαχείρησης αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση»

ΘΕΜΑ 5ο: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά απορ/των Δήμου Αγκιστρίου έτους 2016

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά πόσιμου νερού έτους 2016

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την ανόρυξη δύο διερευνητικών γεωτρήσεων

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη αναγνωριστικής έκθεσης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δήμου Αγκιστρίου για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες (στολισμός Χριστουγέννων)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καταμέτρησης υδρομετρητών καθώς και παραγωγής εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου