ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (27/10/2015 ) 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αγκίστρι: 26/10/2015

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                Αρ. Πρωτ.: 3046

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ.  Κώδικας:  180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

 

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007
  2. Την υπ’ αριθμ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
  3. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι μία (1),

 

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου στον τομέα της Διοίκησης και της Οικονομίας.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:


Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.


Β) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Δημόσιας Διοίκησης οποιασδήποτε ειδικότητας της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.

 

Γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 2/11/2015 στο Διοικητικό Τμήμα του Δήμου, Γραφείο Προσωπικού  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ