ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (16/04/2015 ) 

Αγκίστρι: 16/4/2015

Αρ. Πρωτ.: 854

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 23η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τριμηνιαίων δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού τριμήνου

ΘΕΜΑ 4Ο : Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για για ΚΤΕΟ του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ.: ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών του πυροσβεστικού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5988

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την επισκευή του πυροσβεστικού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5988

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικά) του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5989

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την επισκευή του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5989

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σημαιών

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες)

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό λίμνης

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, την παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2015 και τη φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αγγιστρίου

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Η/Υ

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την εγκατάσταση Η/Υ

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την έκδοση ψηφιακών υπογραφών

ΘΕΜΑ 20Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης του γηπέδου 5Χ5 Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 21Ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: Μεταφορά απορριμμάτων από Δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά

ΘΕΜΑ 22Ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600m3 η κάθε μία του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 23Ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: