ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ Ο.Ε (26/01/2015 ) 

Αγκίστρι: 26/1/2015

Αρ. Πρωτ.: 205

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 30η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026-17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΘΕΜΑ 3Ο : Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: