ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12/12/2014 ) 

Αγκίστρι: 12/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 4624

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 16 η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 203/4230/11.11.2014 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 204/4231/11.11.2014 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση κατασκευής προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας

ΘΕΜΑ 3Ο: Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 4Ο: Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015.

ΘΕΜΑ 5Ο: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

ΘΕΜΑ 6Ο: Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια ταχυδρομικών φακέλων με προπληρωμένο τέλος

ΘΕΜΑ 7Ο: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη σύνδεση νέας τηλεφωνικής γραμμής

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων έτους 2015

ΘΕΜΑ 9Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού

ΘΕΜΑ 10Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 11Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση μετακίνησης απορριμματοφόρου για τη μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής ή Σμα Σχιστού, από Αγκίστρι προς Πειραιά και επιστροφή

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ για την κατασκευή του έργου :   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 13Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για την κατασκευή του έργου :   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη διαγράμματος δόμησης και επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου:   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 206/4343/20.11.2014 απόφασης δημάρχου περί αποκατάστασης της λειτουργίας αφαλατώσεως λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 18Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

ΘΕΜΑ 19Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας σύνταξης μελέτης πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας

ΘΕΜΑ 20Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: