ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ» (22/08/2014 ) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Επιτροπή Διαγωνισμού

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  : 3026/15.7.2014 (Αρ.  Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής: 98/2014)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 455.100,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Τρίτη 5 Αυγούστου 2014

 


H Επιτροπή  διαγωνισμού του έργου με τίτλο  «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ» , η οποία συγκροτήθηκε βάσει της  υπ’  αριθμόν  91/2014 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής Αγκιστρίου και αποτελείται από τους :

  1. Βεϊόγλου Σταύρος – πολιτικό μηχανικό – πρόεδρος
  2. Ανδριοπούλου Αγγελική – αρχιτέκτωνα μηχανικό – τακτικό μέλος
  3. Αντωνίου Άννα – ΤΕ διοικητικού– τακτικό μέλος και γραμματέας της επιτροπής

 

... συνήλθε σήμερα 5 Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. προκειμένου να  προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού.

 

Ο πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν την προσφορά τους.

 

Πρώτος προσήλθε ο Χάλακας Γρηγόριος του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΖ 959551/2000 ως εκπρόσωπος της εταιρείας Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  ένα  (1).

 

Δεύτερος προσήλθε ο Κωνσταντάρας Βασίλειος του Σαράντη με ΑΔΤ: ΑΖ 086089/2007 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δύο  (2).

 

Τρίτος προσήλθε ο Μητακίδης Βασίλειος του Ανδρέα με ΑΔΤ: ΑΚ 544745/2012 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  τρία (3).

Τέταρτος προσήλθε ο Παπαγεωργίου Δημήτριος του Ευσταθίου με ΑΔΤ: ΑΒ 991253/2006 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  τέσσερα (4).

 

Πέμπτος προσήλθε ο Μουσουλέας Παναγιώτης του Βασιλείου με ΑΔΤ: ΑΗ 627612/2010 ως εκπρόσωπος της εταιρείας Κ/Ξ Α. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ – Π. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  πέντε (5).

Έκτος προσήλθε ο Σαββίδης Δημήτριος του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΚ 500940/2012 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  έξι (6).

Έβδομος προσήλθε ο Γεωργιάδης Ιωάννης του Ευαγγέλου με ΑΔΤ: ΑΚ 844123/2014 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  επτά (7).

Όγδοος προσήλθε ο Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΙ 553711/2010 ως εκπρόσωπος της εταιρείας Ι.Δ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  οκτώ (8).

Ένατος προσήλθε ο Πολυδορόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ 713351 ως εκπρόσωπος της εταιρείας Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  εννέα (9).

Δέκατος προσήλθε ο Γκουλιούμης Σόλων του Αθανασίου με ΑΔΤ: Χ 126125 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΣΟΛΩΝ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δέκα (10).

Ενδέκατος προσήλθε ο Μαγγίνας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ 004724/2004 ως εκπρόσωπος της εταιρείας Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ – Α. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Ο.Ε ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  έντεκα (11).

Δωδέκατος προσήλθε ο Πανανάκης Βασίλειος του Αντωνίου με ΑΔΤ: Χ 673764/2005 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δώδεκα (12).

 

Δέκατος τρίτος προσήλθε ο Μυστακόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου με ΑΔΤ: ΑΙ 122038/2009 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δέκα τρία (13).

Δέκατος τέταρτος προσήλθε ο Κατοστάρας Ηλίας του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: Ρ 983857/1995 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΑΡΔΑΣ Β. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δέκα τέσσερα (14).

Δέκατος πέμπτος προσήλθε ο Διαμαντάκης Δημήτριος του Βασιλείου με ΑΔΤ: Σ 258773/1998 ως εκπρόσωπος του ΕΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δέκα πέντε (15).

Δέκατος έκτος προσήλθε ο Αναστασάτος Θεοφύλακτος του Αργυρίου με ΑΔΤ: ΑΜ  049698/2014 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ ο οποίος παρέδωσε  στην  Επιτροπή,  α) φάκελο  που  περιείχε τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, β) σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς  και πήρε  τον  αριθμό  δέκα έξι (16).

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών όλων των διαγωνιζόμενων και αφού είχε επέλθει η ώρα 10:00 π.μ, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου. Μετά την πάροδο 2-3 λεπτών ο πρόεδρος της Ε.Δ. κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και έλαβε αρνητική απάντηση.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ..Ε.Ε.Π και την επέστρεψε αμέσως, αφού διαπίστωσε ότι στον φάκελο υπήρχε αντίγραφο αυτής.

Κατόπιν κατέγραψε στον πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής (συνημμένος πίνακας) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών (χωρίς να ελέγξει το νομότυπο ή την πληρότητά τους) και τα μονόγραψε.

Στη συνέχεια, προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, γράφτηκε δε πάνω σ’ αυτές από την Επιτροπή ο ίδιος αύξων αριθμός της κατάθεσης των αντιστοίχων εξωτερικών φακέλων, τις μονόγραψε, και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.δ. της Διακήρυξης προέβη στο λογιστικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, εφάρμοσε τον έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το άρθρο 4.1.στ της Διακήρυξης και καταχώρησε αυτές κατά σειρά ελέγχου , ως κατωτέρω :

 

 

 

 

 

Α/Α: 1

Αρ. επίδοσης: 1
(ως 1ο Πρακτικό)

Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

Εμ=

34,75%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

34%

2.276,93

41,28%

28,23%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

34%

22.356,18

41,28%

28,23%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

35%

138.625,89

41,28%

28,23%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

33%

9.566,26

41,28%

28,23%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

172.825,26

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

31.108,55

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

203.933,81

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

30.590,07

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

234.523,88

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

237.523,88

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.939,01

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

242.462,89

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

55.766,46

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

298.229,35

 

 

 

Α/Α: 2

Αρ. επίδοσης: 2
(ως 1ο Πρακτικό)

ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

Εμ=

40,93%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

40%

2.069,94

46,84%

35,02%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

41%

19.985,07

46,84%

35,02%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

41%

125.829,65

46,84%

35,02%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

40%

8.566,80

46,84%

35,02%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

156.451,46

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

28.161,26

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

184.612,72

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

27.691,91

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

212.304,63

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

215.304,63

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.471,23

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

219.775,86

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

50.548,45

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

270.324,31

 

 

 

Α/Α: 3

Αρ. επίδοσης: 3
(ως 1ο Πρακτικό)

ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ

Εμ=

13,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

13%

3.001,41

21,70%

4,30%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

13%

29.469,51

21,70%

4,30%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

13%

185.545,42

21,70%

4,30%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

13%

12.421,86

21,70%

4,30%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

230.438,20

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

41.478,88

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

271.917,08

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

40.787,56

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

312.704,64

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

315.704,64

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

6.585,35

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

322.289,99

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

74.126,70

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

396.416,69

 

 

 

Α/Α: 4

Αρ. επίδοσης: 4
(ως 1ο Πρακτικό)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εμ=

33,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

33%

2.311,43

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

33%

22.694,91

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

33%

142.891,30

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

33%

9.566,26

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

177.463,90

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

31.943,50

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

209.407,40

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

31.411,11

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

240.818,51

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

243.818,51

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

5.071,48

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

248.889,99

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

57.244,70

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

306.134,69

 

 

 

Α/Α: 5

Αρ. επίδοσης: 5
(ως 1ο Πρακτικό)

Κ/Ξ Α. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ – Π. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ

Εμ=

26,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

26%

2.552,93

33,40%

18,60%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

26%

25.066,02

33,40%

18,60%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

26%

157.820,24

33,40%

18,60%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

26%

10.565,72

33,40%

18,60%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

196.004,91

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

35.280,88

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

231.285,79

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

34.692,87

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

265.978,66

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

268.978,66

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

5.601,33

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

274.579,99

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

63.153,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

337.733,39

 

 

 

Α/Α: 6

Αρ. επίδοσης: 6
(ως 1ο Πρακτικό)

ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε

Εμ=

42,82%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

43%

1.966,44

48,54%

37,10%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

42%

19.646,34

48,54%

37,10%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

43%

121.564,24

48,54%

37,10%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

42%

8.281,24

48,54%

37,10%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

151.458,26

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

27.262,49

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

178.720,75

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

26.808,11

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

205.528,86

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

208.528,86

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.328,17

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

212.857,03

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

48.957,12

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

261.814,15

 

 

 

Α/Α: 7

Αρ. επίδοσης: 7
(ως 1ο Πρακτικό)

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εμ=

28,61%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

27%

2.518,43

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

27%

24.727,29

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

29%

151.422,13

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

27%

10.422,94

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

189.090,79

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87